Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały bądź akcje były pierwotnie obejmowane „po nominalne”, a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Korzystnym rozwiązaniem tego problemu jest przekazanie kontroli nad udziałami w spółce polskiej na rzecz specjalnie zarejestrowanego „wehikułu korporacyjnego” z siedzibą w odpowiednio wybranej jurysdykcji zagranicznej.  Według  interpretacji przepisów prawa podatkowego  dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 12 grudnia 2008 r. ( IPPB2/415-1352/08-4/MK), w przypadku transakcji pomiędzy nierezydentami, w wyniku której następuje zbycie udziałów lub akcji polskiej spółki mające postać sprzedaży lub wniesienia aportem, dochód osiągnięty przez zbywcę jest opodatkowany w Polsce jedynie wówczas, gdy:

  • zbycie akcji polskiej spółki dokonywane jest na polskiej giełdzie papierów wartościowych;
  • zbycie udziałów lub akcji polskiej spółki prowadzące w praktyce do przeniesienia praw do Nieruchomości położonej w Polsce (np. gdy majątek spółki, której udziały lub akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości).

Innymi słowy, jeśli udziały w polskiej spółce będą kontrolowane za pomocą zagranicznego wehikułu korporacyjnego i tam również zostanie dokonana transakcja sprzedaży, to dochód taki nie będzie opodatkowany w Polsce, o ile nie zachodzi jeden z dwóch wskazanych powyżej wyjątków.

W przypadku, gdy sprzedaż udziałów w polskiej spółce inwestycyjnej zostanie dokonana w „raju podatkowym”, w którym transakcja taka również nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu, to proces wyjścia z inwestycji zostanie przeprowadzony z całkowitym pominięciem podatku dochodowego.

Robert Nogacki, Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz

Rober Nogacki jest radcą prawnym, twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu