Grupa AXA Assistance podsumowała działalność za 2008 rok

Międzynarodowa Grupa AXA Assistance utrzymała korzystny trend rozwoju i osiągnęła w ubiegłym roku łączny przychód na poziomie 870,4 milionów Euro. W tym okresie ponad 30 spółek należących do Grupy, między innymi Inter Partner Assistance Polska S.A., udzieliło pomocy 9 milionów razy.

Wzrost obrotów liczony w oparciu o stałą stopę wymiany walut wyniósł w ubiegłym roku 11.5%. Z kolei zysk netto Grupy wyniósł 15 milionów Euro. Zaledwie 14,8% obrotów Grupy AXA Assistance, która jest jednym ze światowych liderów na rynku assistance, wynika z realizacji zleceń dla całej Grupy AXA. Największym odsetkiem spraw zrealizowanych w ubiegłym roku przez spółki należące do AXA Assistance były usługi z zakresu assistance komunikacyjnego. Wygenerowały one aż 42,7 % całych obrotów Grupy. Kolejnymi najważniejszymi sektorami były: home assistance (18,5%), travel assistance (18%) i usługi medyczne (13,5%).

Na znaczeniu wewnątrz struktur Grupy Assistance zyskały w ubiegłym roku spółki z regionu Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, których udział w obrotach wzrósł z 15% w 2007 roku do 19,7% w 2008. Zwiększyła się również rola firm z regionu Europy Północnej, których udział w obrotach Grupy w tym okresie wzrósł z 12% do 17,7%. Potwierdzeniem tendencji wzrostowych w naszym regionie AXA Assistance są dobre wyniki w Polsce. Inter Partner Assistance w naszym kraju zwiększyła swój portfel klientów do ponad 5 milionów osób i odnotowała wzrost składki zarobionej o 13,1%.

Kierunki dalszego rozwoju

Grupa AXA Assistance wyznaczyła konkretne kierunki rozwoju, które umożliwiają jej spółkom rozwój w czasie kryzysu. Strategia obejmuje reorganizację procesów w ramach czterech kluczowych sektorów: assistance motoryzacyjnego, podróżnego, medycznego i domowego. Strategia zakłada również większe skupienie na rozwoju usług pomocy w życiu codziennym, jako kolejnym etapie rozwoju branży assistance. Kolejnym ważnym elementem strategii jest wzmocnienie integracji z siecią usługodawców.

Fundamentem budowy strategii AXA Assistance na kolejne lata jest zdefiniowanie czterech kluczowych osi działalności Grupy, tzw. business units, skupionych wokół  motoryzacji, podróży, zdrowia i domu.

W obszarze motoryzacyjnym, w tym assistance komunikacyjnym, celem AXA Assistance jest dalsze zdobywanie pozycji preferowanego dostawcy usług pomocowych dla międzynarodowych korporacji takich jak: firmy ubezpieczeniowe, producenci aut oraz wypożyczalnie samochodów, dzięki zapewnieniu im usług na najwyższym poziomie. By osiągnąć swoje założenia w kolejnym kluczowym segmencie, jakim jest sektor podróżny i m.in. assistance podróżne, firma stworzyła w ramach swoich struktur jednostkę AXA Travel Insurance z siedzibą w Irlandii. Jej celem jest obsługa międzynarodowych kontraktów w zakresie pomocy assistance i likwidacji szkód z ubezpieczeń podróżnych. Grupa opiera skuteczne działanie w tym segmencie o współpracę ze sprawdzonymi usługodawcami w miejscach, do których podróżują klienci z całego świata. Bazą tych placówek zarządza Inter Partner Assistance Polska, która wygrała wcześniej wewnątrzgrupowy konkurs wykazując się przy tym wyjątkowo wysokimi kompetencjami.

Celem Grupy AXA Assistance w sektorze domowym, zwłaszcza w assistance domowym jest wypracowanie pozycji lidera w Europie i pokrywanie wszelkich potrzeb społecznych poczynając od pomocy technicznej w domu po dostarczanie usług osobowych innego typu, takich jak na przykład opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi. We Francji, gdzie ten sektor jest wyjątkowo rozwinięty AXA Assistance już teraz dystrybuuje usługi tego typu w 270 punktach sprzedaży bezpośredniej. Ostatnim z kluczowych sektorów dla AXA Assistance jest sektor zdrowotny, w tym pomoc medyczna. Celem Grupy jest rozwój współpracy z ubezpieczycielami travel z akcentem położonym zwłaszcza na zarządzanie kosztami leczenia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu