KIG przeciwko obowiązkowemu monitoringowi sprzedaży alkoholu

Łamanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim przez nieuczciwych sprzedawców nie może być powodem do pociągania do odpowiedzialności zbiorowej wszystkich placówek handlowych sprzedających alkohol – uważa Krajowa Izba Gospodarcza, która negatywnie ocenia przedstawioną przez Komisję „Przyjazne Państwo” do konsultacji propozycję nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakłada ona wprowadzenie obowiązku nagrywania na urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz wszystkich transakcji handlowych, zawieranych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Zdaniem KIG, propozycja ta stanowić będzie poważne obciążenie finansowe działalności, szczególnie małych placówek handlowych. Według proponowanych rozwiązań w placówkach sprzedających alkohol będą miały znaleźć się urządzenia, które powinny:

  • zapewnić należytą widoczność umożliwić identyfikację zarówno osoby sprzedającej jaki i nabywcy,
  • zawierać opis składający się z daty oraz godziny,
  • uniemożliwiać ingerencję osób nieuprawnionych w zapis na nośniku danych,
  • być uruchamiane i zatrzymywane bez konieczności ingerencji w proces rejestracji,
  • zapewniać podgląd obrazu rejestrowanego na nośni ku, tak aby w trakcie nagrywania istniała możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości ingerowania w przebieg nagrywania.

Warto przypomnieć, że obecnie przedsiębiorcy ponoszą wysokie opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych. Powinny one być przeznaczane przez samorząd terytorialny na cele wynikające właśnie z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zdaniem KIG środki te, często nieskutecznie wydatkowane, są odpowiednie na podjęcie działań zmierzających do przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu