3 mln odszkodowań zapłacił Skarb Państwa za przewlekłość postępowań

Ponad 3 mln złotych odszkodowań zapłacił już skarb państwa za to, że sądy lub komornicy przewlekali postępowania. Kwota ta może się znacznie powiększyć, bo Prezydent podpisał właśnie ustawę, zgodnie z którą będzie można także poskarżyć się na prokuratora. W dodatku zwiększa się maksymalne odszkodowanie do 20 tys. złotych.

Prezydent podpisał ustawę zmieniająca przepisy umożliwiające złożenie skargi na przewlekłość postępowania. Z chwilą wejścia w życie przepisów, a będzie to po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, będziemy mogli  zaskarżyć nie tylko działanie sądu i komornika, ale także prokuratora, który zbyt opieszale prowadzi postępowanie przygotowawcze – mówi Grzegorz Pawelec – ekspert serwisu www.e-prawnik.pl

Od początku obowiązywania ustawy, do 2007 roku, sądy przyznały łącznie 3 202 619 zł odszkodowań za przewlekłość postępowania.

Jak jest teraz?

Aktualnie skarga przysługuje wyłącznie na przewlekłość postępowania sądowego i komorniczego – komentuje Grzegorz Pawelec z e-prawnik.pl – W przypadku nie rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, strona może wnieść skargę, o stwierdzenie, iż naruszone zostały jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Z przewlekłością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to konieczne dla załatwienia sprawy egzekucyjnej.

Wysokość odszkodowania jakiego można się domagać na podstawie obowiązujących przepisów wynosi maksymalnie 10 tys. złotych.

Jak będzie po zmianach?

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy (14 dni od ogłoszenia ustawy przez Prezydenta RP) będzie można zaskarżyć nie tylko przewlekłość postępowania sądowego i komorniczego, ale także postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora. W postępowaniu będą sprawdzane czynności tak prokuratora prowadzącego postępowanie, jak i  nadzorującego postępowanie prowadzone przez inne organy (np. policję). Jeśli okaże się, że nastąpiła przewlekłość, sąd może nam zasądzić aż do 20 tys. zł odszkodowania.

W przypadku postępowania przygotowawczego skargę będzie się wnosić do prokuratora prowadzącego bądź też nadzorującego postępowanie.  Skarga powinna być sporządzona jak każde pismo procesowe a nadto zawierać:

  • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz
  • przytoczenie okoliczności faktycznych, uzasadniających żądanie.

W toku postępowanie o przewlekłość, strona może żądać podjęcia przez sąd czy też prokuratora odpowiednich czynności w celu zapobieżenia dalszemu naruszaniu prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

Opłata od skargi wynosi 100 zł – nie jest więc wygórowana – a nadto wnosząc skargę nic nie ryzykujemy. Tak bowiem w przypadku uwzględnienia skargi jak i jej odrzucenia, opłata jest zwracana skarżącemu – wyjaśnia ekspert serwisu www.e-prawnik.pl.

W nowelizacji podniesiono maksymalną kwotę odszkodowania jakie jest przyznane stronie. I tak po zmianie sąd rozpoznający sprawę może przyznać poszkodowanemu od 2 tys. zł do 20 tys. zł.

W przypadku przewlekłości postępowania przygotowawczego, kwota ta zostanie wypłacona przez prokuraturę okręgową lub apelacyjną, ze środków własnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu