Rewizja prognoz dla rynku IT w Polsce, Rosji i na Ukrainie

Kryzys gospodarczy, mimo iż w mniejszym stopniu, dotyka również branży IT. Wyraźne pogorszenie danych makroekonomicznych dla regionu środkowoeuropejskiego, spowodowało konieczność rewizji prognoz dla rynku informatycznego. O wzrosty w roku 2009 będzie bardzo trudno.

Chociaż globalny kryzys gospodarczy branża informatyczna odczuwa relatywnie słabiej niż wiele innych sektorów gospodarki, spowolnienie gospodarcze będzie mieć swoje odzwierciedlenie również w wynikach firm IT. W ciągu najbliższych dwóch latach rynki IT we wszystkich krajach środkowoeuropejskich czeka bardzo wyraźne wyhamowanie dynamicznych wzrostów widocznych w poprzednich latach, a nawet spadek wartości.

Powodem jest przede wszystkim spodziewana recesja gospodarcza, co odbije się na wydatkach zarówno firm, jak i konsumentów. W branżę IT uderzą m.in. oszczędności inwestycyjne sektora finansowego, który jest jednym ze strategicznych odbiorców IT. Perspektywy dla poszczególnych krajów jeśli chodzi o wydatki na IT, podobnie jak ich sytuacja gospodarcza i prognozy makroekonomiczne, są jednak mocno zróżnicowane.

W ocenie firmy badawczej PMR w 2009 r. skumulowana wartość rynku IT w trzech największych krajach rynku środkowoeuropejskiego – w Rosji, na Ukrainie i w Polsce – spadnie o 10.5% do ok. 22 mld euro.

Najtrudniejsza jest obecnie sytuacja firm IT na Ukrainie. Kraj ten odczuwa najmocniej w regionie środkowoeuropejskim skutki recesji. Tylko od początku bieżącego roku prognozy PKB zmieniły się ze wzrostu o ok. 0.5% do spadku na poziomie nawet 15%. Nie można wykluczyć dalszego pogorszenia koniunktury. Tym bardziej, że na Ukrainie polityka i walka o fotel prezydenta kraju (wybory w październiku 2009 r.) zdominuje bieżący rok, spychając sprawy gospodarki na dalszy plan.

„Opinie największych firm IT na Ukrainie ankietowanych przez PMR na początku tego roku dzielą się na okres przed i po wyraźnym załamaniu rynku w czwartym kwartale ubiegłego roku. Sprzedaż niektórych dostawców, szczególnie dystrybutorów sprzętu IT, spadła wówczas rok do roku nawet o połowę, podczas gdy zazwyczaj był to okres rekordowych wyników. W roku bieżącym wartość rynku IT na Ukrainie może spaść o jedną trzecią (przy założeniu, że spadek PKB zmieści się w przedziale 10-15%)” – komentuje Paweł Olszynka, analityk PMR.

Spadek wartości czeka w tym roku również największy w regionie rynek rosyjski. Według prognoz PMR dynamika liczona rok do roku wyniesie ok. -14%. W ciągu ostatnich kilku miesięcy największe rosyjskie firmy IT zdecydowały się na redukcję zatrudnienia, przygotowując się do spadku popytu na rozwiązania IT w następstwie spowolnienia gospodarczego. Spodziewane jest przede wszystkim ograniczenie wydatków konsumentów na sprzęt, również z uwagi na umacniającego się dolara i presję na wzrost cen. Spadek popytu będzie szczególnie mocno odczuwalny dla producentów i dystrybutorów, których wyniki rosły bardzo dynamicznie w ostatnich dwóch latach boomu na rynku komputerów i elektroniki użytkowej.

Zmianie uległy również prognozy dla rynku polskiego, chociaż w chwili obecnej najbardziej prawdopodobny scenariusz to minimalny, jednocyfrowy wzrost wartości rynku w kolejnych dwóch latach.

Zakładany przez PMR poziom średniorocznego wzrostu PKB w latach 2009-2012 przy formułowaniu prognoz rozwoju rynku IT w Polsce wynosił w ubiegłym roku ok. 5,3%. Obecnie, w ocenie PMR wskaźnik nie przekroczy 3%. Bardziej pesymistyczne prognozy dotyczą również nakładów na środki trwałe w gospodarce. W maju ubiegłego roku spodziewany był wzrost na poziomie 10-12% w dwóch kolejnych latach, podczas gdy obecnie możliwa jest ujemna dynamika w bieżącym roku.

Większość dużych firm IT deklaruje, że nie odczuło jeszcze skutków spowolnienia gospodarczego w Polsce i spodziewa się pozytywnych wyników w 2009 r. Dotyczy to przede wszystkim dostawców oprogramowania i usług IT, którzy często związani są długoterminowymi umowami. Bardziej pesymistyczne oczekiwania, co do rozwoju rynku IT w ciągu najbliższego roku mają natomiast dystrybutorzy sprzętu.

Właśnie w przypadku tego ostatniego segmentu widać najbardziej wyraźną różnicę między prognozami PMR z połowy ubiegłego roku, a sytuacja bieżącą. Już w 2008 r. mieliśmy bowiem do czynienia z wyraźnym spadkiem sprzedaży komputerów stacjonarnych oraz monitorów, w szczególności w ostatnich miesiącach roku. Mniejszemu popytowi na desktopy i monitory towarzyszył wzrost cen importowanego sprzętu spowodowany wzrostem kursu dolara. W konsekwencji dostawcy musieli godzić się na obniżanie już i tak niskich marż lub oferować sprzęt po wyższych cenach, co dodatkowo odbijało się na poziomie sprzedaży. Spadki w segmencie desktopów zrównoważyła tylko w części rosnąca sprzedaż komputerów przenośnych, których udział w całkowitej sprzedaży komputerów w Polsce przekroczył już wyraźnie 50%.

Bieżący rok będzie dla dostawców sprzętu okresem minimalizacji strat. W czasie kryzysu zostaną zdecydowanie wydłużone cykle wymiany. Klienci biznesowi ograniczający koszty działalności, będą zainteresowani maksymalnym opóźnieniem procesu wymian. Należy spodziewać się także większej popularności technologii energooszczędnych i wirtualizacyjnych.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w trzech raportach firmy PMR wydanych w 2009 roku:

  • „IT market in Ukraine 2009. Development forecasts 2009-2013”
  • „IT market in Russia 2009. Development forecasts 2009-2013”
  • „Rynek IT w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2008-2012 – aktualizacja. Wpływ kryzysu na kluczowe dane i prognozy”
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu