WSA w Krakowie o odliczaniu VAT od paliwa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w głośnej sprawie spółki Magoora, dotyczący przepisów zakazujących odliczania VAT przy nabyciu paliwa. WSA w Krakowie  uchylił  negatywną  dla  podatnika  interpretację wychodząc z założenia, że jedynym kryterium odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliwa jest związek tego zakupu z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Wcześniej wyrok w tej sprawie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Spółkę Magoora reprezentowała w sporze kancelaria Baker & McKenzie. Sprawę prowadzili doradcy podatkowi Jerzy Martini i Zbigniew Liptak.

W grudniu ub. roku ETS wydał wyrok potwierdzający, że wprowadzenie przez Polskę z dniem akcesji do UE przepisów skutkujących rozszerzeniem zakresu ograniczeń dotyczących odliczenia VAT przy nabyciu paliwa, jak również późniejsza nowelizacja tych przepisów skutkująca rozszerzeniem zakresu tych ograniczeń w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed zmianą, naruszały prawo wspólnotowe (C-414/07). Po zapoznaniu się z treścią orzeczenia ETS i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 kwietnia br., WSA w Krakowie wydał powyższy wyrok. Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że w ocenie WSA w Krakowie konsekwencje powyższej niezgodności w świetle konstytucyjnego porządku prawnego sięgają znacznie dalej, niż wynikałoby to z samego orzeczenia Trybunału. WSA wskazał, że ETS wykonuje swe kompetencje w zakresie określonym prawem  wspólnotowym.  Jednak  w  świetle  zmian  polskich przepisów  o VAT, jak i zmian przepisów homologacyjnych, jedynym sposobem na uwzględnienie skutków potwierdzonego przez ETS naruszenia prawa wspólnotowego jest całkowite pominięcie ograniczeń prawa do odliczania VAT przy nabyciu paliwa wynikających z przepisów wprowadzonych  w 2004 i 2005.

W piątek w podobnej sprawie zapadł również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W tym przypadku Sąd uchylając negatywną dla podatnika interpretację indywidualną, ograniczył się jednak jedynie do wskazania, że w świetle wyroku ETS w sprawie C-414/07, zakaz odliczania VAT od paliwa narusza prawo wspólnotowe w przypadkach, gdy jego zakres został rozszerzony w porównaniu do ograniczeń rzeczywiście stosowanych przed dniem przystąpienia Polski do UE.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu