Generali ProFamilia – nowości w programie ochronno-oszczędnościowym dla rodziny

Na początku kwietnia Generali wprowadza zmodyfikowaną wersję produktu ochronno-inwestycyjnego, jakim był Plan Zabezpieczenia Długoterminowych Potrzeb Rodziny. Obecnie produkt występuje pod nazwą Generali ProFamilia i charakteryzuje się nową konstrukcją, rozszerzonym zakresem oraz dodatkowymi możliwościami, dzięki czemu może odgrywać ważną rolę w zabezpieczeniu przyszłości klientów i ich rodzin. Nowa oferta daje klientom możliwość dowolnego wyboru sumy ubezpieczenia w ramach umowy głównej i umów dodatkowych oraz indywidualnego tworzenia zakresu ochrony, poprzez wybór dodatkowych ryzyk dostępnych w ofercie. Ponadto w kwietniu i maju br. trwa specjalna promocja, która  zapewnia klientom minimalną stopę zwrotu z inwestycji oraz dodatkową ochronę z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym.

Generali ProFamilia to Produkt ochronno-inwestycyjny, który po 10 latach obecności na rynku został zmodyfikowany w taki sposób, aby klient mógł lepiej dostosować oferowaną ochronę do swoich potrzeb i wymagań, a także skorzystać z szerszej niż dotychczas palety inwestycyjnej, obejmującej instrumenty finansowe o atrakcyjnej historycznie stopie zwrotu.

Generali ProFamilia – nowy program zabezpieczenia długoterminowych potrzeb rodziny

W ramach nowego ubezpieczenia Generali gwarantuje wyższą o 20%, w stosunku do oferowanej dotychczas, sumę ubezpieczenia z tytułu umowy głównej przy składce regularnej, pozostającej na dawnym poziomie. Dodatkowo, decydując się na zawarcie umów dodatkowych, jak śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz inwalidztwo w nieszczęśliwym wypadku, można wybrać jeden z sześciu wariantów sumy ubezpieczenia, odpowiednio w zakresie od 50% do 300% sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej. Taka dowolność wyboru sum ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk, pozwoli lepiej dopasować zakres ochrony do indywidualnych potrzeb klienta. Jednocześnie zmianie ulegają zasady dotyczące wykonania badań medycznych, które są konieczne do zawarcia umowy. Podwyższona zostanie górna granica sumy ubezpieczenia, dla której do zawarcia umowy wystarczające jest wypełnienie jedynie ankiety medycznej.

Generali ProFamilia – większe możliwości inwestycyjne

Od początku kwietnia do dyspozycji klientów zostanie przekazanych 8 funduszy, w tym dwa nowe gwarantujące szersze niż dotychczas możliwości inwestycyjne. Pierwszy z nich to Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego. Osoby, które chciałyby ulokować swoje oszczędności w funduszu opartym na zmianach cen surowców, m. in. złota, uzyskają dostęp do UFK Portfel Zagraniczny Surowcowy. Oba rozwiązania pozwalają na skorzystanie z doświadczeń zespołu zarządzającego aktywami spółek Grupy Generali.

– Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania oszczędnościowe znajdą uznanie w oczach naszych klientów. Fundusze o które powiększono ofertę inwestycyjną z jednej strony pozwalają na większą dywersyfikację oszczędności (Portfel Surowcowy), a jednocześnie pozwalają skorzystać z wiedzy ekspertów inwestycyjnych Generali, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie zarządzanych aktywów (Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego)   – mówi Mariusz Zagajewski, Dyrektor Departamentu Indywidualnych Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych w Generali Życie T.U. S.A.

Dodatkowa promocja ochronno-inwestycyjna

W kwietniu i maju br. Generali wprowadza specjalną ofertę promocyjną, związaną z zawarciem ubezpieczenia Generali ProFamilia. Każda umowa, do której dokupiony zostanie  określony w promocji zestaw umów ochronnych, otrzyma dodatkowo ochronę z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym, o stałej sumie ubezpieczenia 50 000 zł.

Dodatkowo każdemu klientowi, który w tym roku zawrze umowę Generali ProFamilia oraz zdecyduje się na alokację co najmniej 50% każdej składki regularnej w nowym Funduszu Zabezpieczenia Emerytalnego, Generali gwarantuje w 3-letniej perspektywie stopę zwrotu aktywów funduszu co najmniej na poziomie minimalnej stopy zwrotu z aktywów OFE, wyznaczanej przez Komisję Nadzoru Finansowego To nowatorskie rozwiązanie – w ramach funduszy oszczędnościowych – daje klientowi gwarancję minimalnej stopy zwrotu, ustalanej przez instytucję niezależną jaką jest KNF, nie limitując jednocześnie potencjalnych wzrostów wartości jednostek uczestnictwa.

– Odpowiadając na indywidualne potrzeby naszych klientów stworzyliśmy nową jakość produktu ochronno-inwestycyjnego, mając nadzieję, że będzie on w dalszym ciągu zajmował ważne miejsce w ofercie indywidualnych ubezpieczeń na życie w Generali. Zmodyfikowaliśmy strukturę opłat za prowadzenie umowy, ograniczając zmienną jej część do 9 zł, co wiąże się  z niższymi kosztami utrzymania polisy. Mamy nadzieję, że zaproponowana promocja produktu spotka się z dużym zainteresowaniem naszych klientów – dodaje Mariusz Zagajewski z Generali.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu