Rejestracja połączenia Sygnity S.A. ze spółką Support Sp. z o.o.

przez | 02/04/2009

Zarząd spółki Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Sygnity”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2009 r. sąd rejestrowy właściwy dla Sygnity, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Sygnity („Spółki Przejmującej”) ze spółką Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009991 (odpowiednio: „Połączenie”, „Support”, „Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółek nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, iż Sygnity S.A. był jedynym wspólnikiem „Support” Sp. z o.o., połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Sygnity S.A. posiada rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Spółka świadczy pełen zakres usług od konsultingu, przez realizację, do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm z najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej.

Spółka Support Sp. z o.o. specjalizowała się w tworzeniu aplikacji dla sektora finansowego, zajmowała się także instalacją i koordynacją systemów do obsługi bankowości elektronicznej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)