Raport Bieżący 22/2009

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 19/2009 z 13 marca 2009 roku Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna („Sygnity”) zawiadamia, iż w dniu 31 marca 2009 roku Zgromadzenie Wspólników Elpoinformatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie („Elpoinformatyka”) wyraziło zgodę na zbycie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów („Udziały”) w  Elpoinformatyka.

Tym samym spełnił się warunek, pod jakim zawarta była Umowa zbycia Udziałów w Elpoinformatyka zawarta pomiędzy Sygnity a spółką Web Inn Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Web Inn”).

W związku z ww. transakcją Web Inn stał się właścicielem 99% udziałów w kapitale zakładowym Elpoinformatyka oraz jest uprawniony do wykonywania 99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu