CP Energia opublikowała Prospekt Emisyjny Akcji Serii I

31 marca 2009 r. CP Energia opublikowała Prospekt Emisyjny Akcji Serii I. Szacunkowe wpływy z emisji mogą wynieść do 16 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej, publikacja ceny emisyjnej Akcji Serii I nastąpi 14 kwietnia 2009 roku. Następnego dnia rozpocznie się notowanie Praw Poboru na GPW. W ramach obecnej emisji akcji do obrotu trafią 4 000 000 akcji spółki. Oferta Publiczna skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy posiadali akcje CP Energii w dniu ustalenia prawa poboru. W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii I ich udział w kapitale zakładowym CP Energii, a tym samym udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu, będzie wynosił 16,62%.

Zarząd CP Energii zdecydował się na emisję pomimo trudnego okresu na rynkach kapitałowych, ponieważ dotychczasowi akcjonariusze wyrazili zainteresowanie dalszym finansowaniem dynamicznego rozwoju spółki.

Głównym celem bieżącej oferty publicznej jest pozyskanie środków na realizację programu inwestycyjnego. Program ten koncentruje się na rozbudowie sieci gazociągów dystrybucyjnych CP Energii oraz na przejęciu całości zagadnień związanych z transportem LNG przez własną spółkę logistyczną. Zarząd CP Energia szacuje, że realizacja powyższych celów będzie wymagała nakładów rzędu 42,15 mln zł. Ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii I, na realizację celów inwestycyjnych zostanie przeznaczone około 10,4 mln zł.

„Minione lata to dla CP Energii okres dynamicznego wzrostu – powiedział Marcin Buczkowski, Prezes CP Energia. – Naszym celem było zbudowanie pełnego łańcucha dostaw LNG: począwszy od fabryk skraplania gazu, poprzez stacje regazyfikacji i lokalne sieci dystrybucyjne. Dzisiaj możemy stwierdzić, że udało się nam ten cel zrealizować. Środki, jakie pozyskamy z emisji akcji serii I pozwolą nam na inwestycje w nowe gazociągi dystrybucyjne oraz przejęcie specjalistycznej firmy transportowej. W ten sposób „zamkniemy” cykl produkcji i dystrybucji LNG. Pragniemy utrzymać dotychczasową dynamikę rozwoju sieci gazociągów dystrybucyjnych należących do CP Energii. W roku 2008 jej długość zwiększyła się aż o 50% – to największa dynamika w branży. Dzięki planowanym inwestycjom mamy realną szansę stać się nawet drugim pod względem wielkości sprzedaży prywatnym dystrybutorem gazu ziemnego w kraju.”

Pozostałe środki uzyskane z emisji, czyli około 5,6 mln zł, zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego Spółki. Potrzeba jego zwiększenia wynika wprost z systematycznego zwiększania skali działań realizowanych przez Grupę Kapitałowej CP Energia oraz rozszerzenia aktywności związanych z produkcją i obrotem LNG.

Wprowadzającym jest Dom Maklerski Capital Partners, który przygotował prospekt emisyjny i odpowiada za doradztwo w zakresie oferowania akcji w ofercie publicznej.

Harmonogram Oferty Publicznej Akcji Serii I CP Energia S.A.:

 • 31.03.2009 – publikacja Prospektu Emisyjnego
 • 14.04.2009 – publikacja Ceny Emisyjnej Akcji Serii I
 • 15.04.2009 – pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru
 • 21.04.2009 – początek Terminu Przyjmowania Zapisów na Akcje Serii I
 • 23.04.2009  – ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru
 • 28.04.2009 – koniec Terminu Przyjmowania Zapisów na Akcje Serii I (ostatni dzień)
 • 08.05.2009 – przydział Akcji Serii I Subskrybentom
 • 12.05.2009 – dodatkowy Przydział Akcji Serii I (w przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji na podstawie Zapisów)

Realizacja celów emisji Serii G

Celem działań podejmowanych przez CP Energia jest uzyskanie pozycji drugiego, niezależnego operatora w zakresie dystrybucji gazu ziemnego z wolumenem sprzedaży przekraczającym 100 mln m3 rocznie oraz umocnienie się na pozycji lidera polskiego rynku w zakresie LNG.

Środki uzyskane w wyniku poprzedniej emisji akcji (Emisja Akcji Serii G, rok 2007) zostały przeznaczone na realizację ambitnego programu inwestycyjnego. CP Energia pozyskała  wówczas 27 mln złotych. Dzięki nim zostały wypełnione przedstawione w Prospekcie cele emisji:

 • powstała fabryka LNG o wydajności 9,5 mln m3 gazu rocznie na terenie Federacji Rosyjskiej, druga instalacja o wydajności 46 m3 zlokalizowana w okolicach Jarocina jest już na etapie rozruchu technologicznego;
 • została zbudowana sieć gazociągów dystrybucyjnych o łącznej długości ponad 300 km;
 • powstało 12 stacji regazyfikacji, kolejne są w trakcie budowy i zostaną oddane do czasu uruchomienia pełnych zdolności produkcyjnych fabryki LNG Krioton.

Program inwestycyjny przestawiony w Prospekcie Emisyjnym Serii I kolejnym etapem realizacji przyjętej przed kilku laty strategii rozwoju CP Energia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu