LANXESS notuje dwucyfrową stopę wzrostu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej

Niemiecki koncern produkujący wyroby z dziedziny chemii specjalistycznej, LANXESS AG, zanotował w roku gospodarczym 2008 dla rynków w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech wzrost o prawie 22% w stosunku do roku poprzedniego, przy uwzględnieniu korekt o efekty portfolio i związanej z kursem walut. W wymienionym regionie najprężniejszy rozwój obrotów przypadł na Słowację (+83%) i Węgry (+36%). Przyrost nastąpił także dla pozostałych rynków, Republiki Czeskiej (+16%) i Polski (+3%).

Nad transakcjami prowadzonymi na rynkach Polski, Słowacji, Czech i Węgier czuwa spółka-córka koncernu, LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. Ma ona siedzibę w stolicy Słowacji, Bratysławie. Oprócz tego posiada filie w Warszawie (Polska) i Budapeszcie (Węgry), a od 2009 r. także w Wiedniu.

Cele na rynkach światowych w 2008 osiągnięte mimo kryzysu

Mimo znacznego spadku popytu na świecie w czwartym kwartale, koncernowi LANXESS udało się zrealizować cele wyznaczone dla rynku światowego na rok gospodarczy 2008. Wartość EBITDA przed uwzględnieniem efektów specjalnych wyniosła 721 (719) mln Euro. Marża EBITDA przekroczyła lekko, przy wartości 11%, wartość z roku ubiegłego (10,9%), osiągając wartość przeciętną dla grupy konkurencyjnej. Obroty koncernu wynosiły 6,576 mld Euro i tym samym niemal dorównały obrotom sprzed roku, które zamknęły się w kwocie 6,608 mld Euro. Przy uwzględnieniu korekt o efekty portfolio i związanej z kursem walut, obroty wzrosły zatem o 5,9%.

Zysk operacyjny (EBIT) wykazał wzrost o 49,8% i wyniósł w sumie 322 (215) mln Euro. Wynik netto polepszył się o 52,7%, wzrastając do 171 (112) mln Euro. W roku poprzednim na obie te wartości redukujący wpływ miały wydatki specjalne związane ze sprzedażą produkcji Lustran Polymers. „Mimo nie najlepszej sytuacji w czwartym kwartale, 2008 był to bardzo dobry rok, także z uwagi na to, iż udało nam się ponownie przenieść skutki znacznego wzrostu cen surowców i energii na odbiorców naszej produkcji“ – powiedział prezes Zarządu LANXESS AG, Axel C. Heitmann, prezentując w Düsseldorfie bilans dla roku gospodarczego 2008.

Wyniki spółki w 4. kwartale 2008

W efekcie światowego kryzysu gospodarczego, w czwartym kwartale roku 2008 znacznie spadł popyt tworzony przez ważnych klientów, jak przemysł motoryzacyjny, skórzany i budowlany. Skutki tego odczuł także koncern LANXESS. „Obroty w końcowym kwartale 2008 pozostały jednak na niemal stabilnym poziomie, osiągając wartość 1,46 mld Euro, do czego przyczynił się brazylijski Petroflex oraz konsekwentne stosowanie strategii „ceny przed ilością“ – powiedział Heitmann. Wartość EBITDA przed uwzględnieniem efektów specjalnych spadła do 87 (114) mln Euro. Głównymi powodami tej sytuacji był znaczący spadek ilościowy sprzedaży, a także korekty wartości zapasów. Marża wyniosła 6,0 (7,8)%.

Prognozy

Kryzys rynku finansowego objął swoim zasięgiem już niemal wszystkie sektory gospodarki, przyjmując postać globalnej recesji. Wywarła ona wpływ na wiele gałęzi przemysłu, stanowiących odbiorców produkcji koncernu LANXESS, w tym także rynki, w których do tej pory notowano wzrost.

Wynik operacyjny pierwszego kwartału roku 2009 nie będzie zatem dla koncernu LANXESS lepszy niż czwarty kwartał roku 2008. Aktualny słaby popyt wpłynie – jakkolwiek w różnym stopniu – na wszystkie trzy segmenty działalności, szczególnie produkcję polimerów wysoce przetworzonych (Performance Polymers). W nieco mniejszym zakresie negatywny wpływ uwidoczni się w segmencie zaawansowanych półproduktów (Advanced Intermediates), przede wszystkim z uwagi na stosunkowo niezależną od koniunktury i wykazującą dużą stabilność sprzedaż chemikaliów rolniczych i półproduktów farmaceutycznych.

„Nie przewidujemy obecnie, aby miał nastąpić zwrot  w dotychczasowych tendencjach i wzrost popytu. W związku z tym konieczna jest zdecydowana i szybka reakcja na bieżące wyzwania i uruchomienie obejmującego całość koncernu pakietu działań pod nazwą `Challenge09´. Za pomocą opracowanych w jego ramach inicjatyw pragniemy zrealizować w przeciągu kolejnych dwóch lat oszczędności na poziomie 250 mln Euro, ograniczając rezultaty spodziewanego spadku popytu“ – wyjaśnił Heitmann.

„LANXESS stawia przede wszystkim na elastyczne zarządzanie majątkiem trwałym. W ten sposób koncern będzie w stanie zrezygnować z nierentownych obszarów produkcji“ – dodał Heitman.W sumie do końca roku 2010 zainicjowane zostanie ponad 100 programów. W ramach programów zawarta została suma około 65 mln Euro uzyskana w drodze porozumień z przedstawicielami związków pracowniczych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu