W opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne raporcie dotyczącym globalnej technologii informatycznej w latach 2008–2009 podano, że Dania i Szwecja zajmują pierwsze miejsca wśród krajów charakteryzujących się gospodarką opartą na sieci. Za nimi plasują się Stany Zjednoczone, które awansowały o jedną pozycję, potwierdzając tym samym swoją wysoką gotowość do rozwoju sieci informatycznych w czasach obecnego kryzysu gospodarczego. W pierwszej dziesiątce znalazły się: Singapur (4. miejsce), Szwajcaria (5.), inne państwa skandynawskie oraz Holandia i Kanada. W raporcie podkreślono, że właściwe podstawy edukacji i wysoka gotowość do wdrażania innowacji technologicznych są niezbędne do wzrostu i przezwyciężenia obecnego kryzysu gospodarczego.

„Historia rozwoju najbardziej zinformatyzowanych państw na świecie, m.in. państw skandynawskich, Singapuru czy Stanów Zjednoczonych, znacznie przyczyniła się do konsekwentnego skupienia działań władz państwowych na udoskonaleniu edukacji, innowacjach i powszechnym dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sukcesy te przypominają liderom w sektorze publicznym i prywatnym, aby nie zapominali, że technologie informacyjno-komunikacyjne są ważnym czynnikiem umożliwiającym wzrost i przewagę konkurencyjną w czasach kryzysu” — powiedziała Irene Mia, główny ekonomista sieci globalnej konkurencyjności w ramach Światowego Forum Ekonomicznego i współwydawca raportu.

Raport został przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z INSEAD, jedną z najlepszych międzynarodowych szkół zarządzania, i w tym roku po raz kolejny jest sponsorowany przez firmę Cisco. Raport jest publikowany nieprzerwanie od ośmiu lat i obejmuje rekordową liczbę 134 światowych gospodarek. Jest on uznawany za najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło oceny wpływu rozwiązań teleinformatycznych na proces rozwoju i konkurencyjność poszczególnych państw w skali światowej.

Tegoroczny raport kładzie szczególny nacisk na powiązania pomiędzy mobilnością a infrastrukturą teleinformatyczną pod hasłem „Mobilność w zinformatyzowanym świecie” (Mobility in a Networked World).

Za pomocą zamieszczonego w raporcie wskaźnika gotowości do transformacji (Networked Readiness Index — NRI) można określić stopień przygotowania poszczególnych krajów do efektywnego stosowania rozwiązań teleinformatycznych na trzech płaszczyznach: pod względem istnienia środowiska biznesowego, prawnego i infrastrukturalnego przeznaczonego dla rozwiązań teleinformatycznych; pod względem gotowości klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i urzędów do stosowania rozwiązań teleinformatycznych i czerpania z nich korzyści oraz pod względem faktycznego wykorzystania dostępnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Wskaźnik uwzględnia dane pochodzące z ogólnie dostępnych źródeł oraz wyniki corocznej ankiety przeprowadzanej wśród kadry kierowniczej z krajów objętych raportem przez Instytuty Partnerskie (czołowe instytuty badawcze oraz organizacje handlowe) na zlecenie Światowego Forum Ekonomicznego. Ankieta dostarcza danych na temat kwestii jakościowych w środowisku instytucjonalnym i biznesowym. Dzięki analizie czynników podnoszących stopień gotowości do transformacji w różnych krajach można uzyskać informacje porównawcze przydatne podczas podejmowania decyzji biznesowych. Ponadto jest ona stosowana przez urzędy, które dążą do lepszego wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych.

„Szerokopasmowe łącza internetowe zmieniają nasz sposób życia, pracy, nauki i rozrywki, dając ludziom niespotykane wcześniej możliwości komunikacji, dostępu do informacji, udoskonalenia edukacji i opieki zdrowotnej, wejścia na nowe rynki i rozszerzenia zasięgu działania przedsiębiorstw” — powiedział John Chambers, prezes i dyrektor generalny Cisco. „Nadszedł czas, aby zainwestować w szerokopasmowe łącza internetowe i umożliwić wszystkim ludziom na świecie dostęp do sieci. Uważam, że najważniejszym działaniem, jakie powinny podjąć rządy i przedsiębiorstwa zarówno w państwach rozwiniętych, jak i rozwijających się w celu wsparcia wzrostu gospodarczego i globalnego dobrobytu, jest wspólne skoncentrowanie się na długoterminowych możliwościach, takich jak szerokopasmowe łącza internetowe dostępne dla wszystkich, tak aby poprawić jakość życia i sytuację ekonomiczną dla przyszłych pokoleń”.

Wnioski oraz informacje o rankingach w ramach wskaźnika gotowości do transformacji 2008–2009 można znaleźć na naszej stronie internetowej  http://www.weforum.org/gitr.

W nowej wersji raportu zostały zawarte artykuły uznanych naukowców i ekspertów branżowych, dotyczące różnych aspektów mobilności, technologii informacyjno-komunikacyjnych i innowacji, takich jak telefonia komórkowa i jej wpływ na wzrost gospodarczy i gotowość sieciową, wszechobecność Internetu, technologia mobile reality mining, a także mobilność talentów oraz przepływ badań i rozwoju. Zestawienie zawiera również wnikliwie opisane przykłady najlepszych procedur dotyczących innowacji oraz rozwoju sieci teleinformatycznych w Egipcie, Republice Korei i Brazylii.

W raporcie znalazły się szczegółowe profile 134 krajów objętych badaniem, a także dane o obecności rozwiązań teleinformatycznych na poszczególnych rynkach oraz częstotliwości ich stosowania. Ponadto w raporcie znajduje się obszerny rozdział zawierający tabele danych ze wskaźnikami używanymi podczas obliczania NRI.

Wydawcami raportu są Soumitra Dutta, dziekan wydziału współpracy z partnerami zewnętrznymi, oraz Roland Berger, profesor biznesu i technologii z francuskiej szkoły INSEAD, a także Irene Mia, zastępca dyrektora i główny ekonomista sieci globalnej konkurencyjności w ramach Światowego Forum Ekonomicznego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu