Sukces Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych

Projekt „Opracowanie metody wykrywania wczesnych markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”, którego wnioskodawcą jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem, otrzymał dofinansowanie w ramach działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt będzie dotyczył wczesnej identyfikacji osób z insulinoopornością oraz zbadanie zaburzeń, które prowadzą do jej powstania, które mogą mieć istotne znaczenie dla opracowania testów pozwalających na wykrycie osób z grupy ryzyka. Do chwili obecnej takie testy nie są znane.

Wstępnym celem projektu jest stworzenie własnej, zdefiniowanej na trzech poziomach – metabolicznym, proteomicznym i genomicznym – bazy danych o pacjentach z bardzo wcześnie zdiagnozowaną insulinoopornością. Posiadanie takiej puli informacji umożliwi z kolei wytypowanie markerów świadczących o predyspozycjach do rozwoju zaburzeń metabolicznych, którym mogą być związki drobnocząsteczkowe, RNA, białka, podwyższona lub obniżona aktywność genu lub polimorfizm genu.

Na bazie tych informacji możliwe będzie osiągnięcie zasadniczych celów projektu, jakimi są: opracowanie gotowych testów diagnostycznych mogących w perspektywie umożliwić znacznie wcześniejsze niż obecnie wykrywanie chorób związanych z insulinoopornością, opracowanie zasad indywidualnej terapii, opóźniającej lub blokującej rozwój choroby, dostosowanej do stanu zdrowia pacjenta, wskazanie nowych miejsc uchwytu dla leków, a tym samym zaproponowanie całkowicie nowych rozwiązań terapeutycznych oraz opracowanie kryteriów doboru idealnego pacjenta do badań klinicznych prowadzonych dla związków będących potencjalnymi lekami w terapii chorób metabolicznych.

Ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi projekt realizowany będzie przez Klinikę Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, I Katedry Pediatrii UM w Łodzi. Kierownikiem pakietu badawczego będzie prof. dr hab. Wojciech Młynarski.

Na realizację zadań UM w Łodzi otrzyma 2.700.000,00 zł

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu