Powodzenie wezwania do sprzedaży akcji SPRAY S.A.

IPOPEMA Securities S.A. jako podmiot pośredniczący w ogłoszonym w dniu 26 stycznia 2009 r. wezwaniu do sprzedaży 1.821.726 akcji spółki SPRAY S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że wezwanie doszło do skutku. W szczególności, w dniu 24 marca 2009 r. zawarto transakcje na łączną liczbę 1.757.131 akcji, co stanowi 54,46 % kapitału zakładowego spółki, dającego prawo do 41,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wezwanie ogłoszone zostało przez spółki FOWEY Spółka z o.o. i VECTRA INWESTYCJE S.A., związku z zamiarem wycofania akcji Spółki z obrotu giełdowego. Jednostkowa cena akcji Spółki po jakiej zrealizowane zostało wezwanie wyniosła 10,76 zł.

Ogłoszenie wezwania do sprzedaży 100% akcji firmy Spray było następstwem zobowiązania powstałego na mocy umowy inwestycyjnej podpisanej 23 stycznia 2009 r. pomiędzy spółką Vectra Inwestycje SA a grupą pięciu akcjonariuszy dominujących firmy Spray SA. W wyniku umowy, Grupa Vectra (pośrednio przez Vectra Inwestycje SA i spółkę celową Fowey sp. z o.o.) przejęła pakiet kontrolny 1.404.664 akcji firmy Spray (404.664 akcji zwykłych oraz 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych) tj. 43,54% kapitału zakładowego, dających prawo do 56,9% głosów na WZA spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu