Grupa Generali kończy rekordowy rok z 1,4 mld zł przypisu składki

Rok 2008 był dla spółek Grupy Generali rekordowy w historii ich 10-letniej działalności w Polsce. Już we wrześniu ub.r. Grupa weszła do elitarnego „klubu miliarderów”, zamykając rok kwotą 1.392 mln zł składki przypisanej brutto. To wynik aż 48% lepszy niż rok wcześniej, kiedy Grupa przypisała 940 mln zł składek. Skonsolidowany zysk netto spółek: Generali T.U., Generali Życie T.U. oraz Generali PTE wyniósł po 4 kwartałach 2008 r. 26,9 mln zł, wobec 50,3 mln zł rok wcześniej, jednak w roku 2008 r. na rachunek zysków i strat firmy wpłynęło kilka zdarzeń jednorazowych, co powoduje, że wyniki te nie są bezpośrednio porównywalne. Rok 2008 – mimo trwającej bessy na rynkach giełdowych – był udany dla Generali PTE, które zostało uznane najlepszym funduszem emerytalnym w prestiżowych rankingach „Rzeczpospolitej” oraz „Gazety Wyborczej”. Generali OFE na koniec 2008 r. przekroczył też próg 600 tys. aktywnych rachunków emerytalnych.

– „W rok jubileuszu 10-lecia działalności Grupy Generali w Polsce wchodzimy z poczuciem dumy z rekordowych osiągnięć w 2008 roku. Niemal 1,4 mld zł składki przypisanej brutto to wynik o ok. 50% lepszy niż rok wcześniej. Jesteśmy dziś najszybciej rozwijającym się towarzystwem na rynku ubezpieczeń majątkowych. Również na rynku życiowym plasujemy się w ścisłej czołówce najdynamiczniejszych firm, zwłaszcza biorąc pod uwagę ubezpieczenia ze składką regularną, które stanowią trzon naszego rozwoju. Na koniec grudnia ub.r. udało nam się pozyskać rekordową w naszej historii  kwotę 1.392,1 mln zł przypisu składki oraz wypracować 27 mln zł zysku netto. Wynik finansowy – choć niższy niż w roku 2007 – był zgodny z naszymi założeniami, zwłaszcza, że zysków netto za lata 2007 i 2008 nie możemy porównywać ze sobą bezpośrednio ze względu na jednorazowe efekty, z jakimi mieliśmy do czynienia w roku bilansowym 2008″ – mówi Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

Generali T.U. nr 1 pod względem tempa wzrostu wśród 10. największych

Rok 2008 był bardzo udany dla Grupy Generali na rynku ubezpieczeń majątkowych. Składka brutto przypisana przez Generali T.U. S.A. wzrosła na koniec grudnia 2008 r. o 49% do 600,1 mln zł. Jej tempo wzrostu było tym samym 4-krotnie szybsze niż średnio konkurentów rynkowych (ok. 12%), co – wg szacunków – pozwoliło na zapewnienie Generali T.U. miana najszybciej rozwijającej się spółki wśród 10 największych ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r. w Polsce.

Bardzo szybko rozwijającą się linią biznesu Generali T.U. były w minionym roku ubezpieczenia komunikacyjne. Przypis składki w tym segmencie wyniósł na koniec 2008 r. 409,3 mln zł, wobec 238,5 mln w 2007 r., co oznacza wzrost aż o 72%. Osiągnięcia te są tym bardziej imponujące biorąc pod uwagę fakt, że wg danych za III kwartały 2008 r. wzrost w tym segmencie rynku w Polsce wyniósł jedynie ok. 12%.

Największą dynamikę przypisu składki Generali zanotowało w ramach ubezpieczeń AutoCasco, które wzrosły rok do roku aż o 82% (z 85,8 mln zł 155,5 mln zł).

W pozostałych liniach biznesowych ubezpieczeń majątkowych i osobowych Generali T.U. wypracowało na koniec 2008 r. 16% wzrost (ze 164,7 mln zł do 190,8 mln zł). Najdynamiczniej w tym obszarze rozwijały się zaś ubezpieczenia mieszkaniowe i wypadkowe (33% wzrost rok do roku do 44 mln zł).

W 2008 r. zysk netto Generali T.U. wyniósł 15,0 mln zł wobec 33,2 mln zł rok wcześniej. Wynik techniczny spółki bardzo znacząco obciążył (dwucyfrową kwotą wyrażoną w mln zł) zwłaszcza tzw. „podatek Religi”. W jego wyniku wg szacunków Generali linia produktowa OC komunikacyjnego ogółem przyniosła polskiemu rynkowi ubezpieczeniowemu straty.

– „Mimo zniesienia podatku Religi firmy ubezpieczeniowe w niedalekiej przyszłości borykać się będą ze znacznymi obciążeniami, jakie wynikają z wejścia w życie przepisów uprawniających do otrzymania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. W sytuacji, gdy polscy ubezpieczyciele na rynku OC komunikacyjnego już dziś mają nie lada orzech do zgryzienia, bowiem relacja wypłacanych odszkodowań do zbieranej składki jest wysoce niezadowalająca to trudno sobie wyobrazić, by zjawisko polegające na kolejnym zwiększeniu obciążeń z tytułu jeszcze wyższych odszkodowań pozostało bez wpływu na ceny polis OC komunikacyjnego. Szacujemy, że w niedalekiej przyszłości kwoty odszkodowań z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej będą w skali roku wyższe, niż ubiegłoroczne wpływy do NFZ z tytułu podatku Religi” – mówi Michał Gomowski, Wiceprezes Zarządu Generali T.U. S.A.

Oprócz podatku Religi, wyniki finansowe Generali T.U. za 2008 r. nie są w pełni porównywalne z rokiem 2007 również ze względu na zwrot błędnie przekazanych przez ZUS składek na rachunki OFE w latach 1999-2007 (co obciążyło wyniki roku 2008) oraz turbulencje na rynkach kapitałowych.

Ubezpieczenia na życie Generali: 34% wzrost składek regularnych vs 0,9% na rynku

W 2008 r. Grupa Generali bardzo szybko rozwijała się również na rynku ubezpieczeń na życie. Składka przypisana przez Generali Życie T.U. S.A. wzrosła – w porównaniu z rokiem 2007 – o ponad 47% do poziomu 792,0 mln zł. Strategiczny trzon wyników w tym obszarze stanowią – w odróżnieniu od wielu konkurentów rynkowych – produkty ze składką regularną, które są kluczowe dla tego rodzaju biznesu. Sprzedaż w tym obszarze wzrosła na koniec 2008 r. w Generali o 34% z 222,1 mln zł przed rokiem do 297,6 mln zł obecnie. Rezultat ten zasługuje na uwagę ze względu na to, że wg ostatnich danych KNF rynek produktów ze składką regularną w Polsce jest obecnie jako całość pogrążony w stagnacji (-1%).

Mimo nasilających się turbulencji na rynkach giełdowych Generali Życie T.U. zanotowało również bardzo dobre rezultaty sprzedażowe w segmencie ubezpieczeń ze składką jednorazową. Przypis składki w 2008 r. wzrósł w tym segmencie o 57% do 494,5 mln zł wobec 315,4 mln zł rok wcześniej.

– „Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce został w 2008 r. niemalże zdominowany przez sprzedaż tzw. polisolokat. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z zahamowaniem sprzedaży produktów inwestycyjnych, typu unit-link ze składką jednorazową. Głównie za sprawą polis lokacyjnych dynamika całego rynku ubezpieczeń na życie po III kwartale 2008 r. wyniosła prawie 60%. Obraz ten może być mocno mylący, ponieważ w tym samym okresie wzrost rynku ze składką regularną nie przekroczył 1%. Takiej wysokiej skali wzrostu rynku produktów ze składką jednorazową nie należy się jednak spodziewać w 2009 r., ponieważ na sprzedaż polisolokat oraz ich rentowność negatywnie wpłynie spadek stóp procentowych. Dlatego też w tym kontekście strategia Generali, w ramach której już od kilku lat skupiamy się na budowaniu portfela produktów ze składką regularną wydaje się nam szczególnie właściwa, co będzie procentować w trudnych miesiącach związanych z niepewnością na rynkach finansowych” – mówi Artur Olech, Wiceprezes Zarządu Generali Życie T.U. S.A.

Wynik finansowy netto Generali Życie T.U. wyniósł na koniec 2008 r. 11,9 mln zł wobec 17,1 mln zł rok wcześniej. Było to efektem wysokich nakładów na rozwój sieci sprzedaży oraz – wynikających z zawirowań na GPW – spadków aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, które przekładają się na niższy poziom przychodów z tytułu opłaty za zarządzanie.

Generali OFE: już ponad 600 tys. rachunków i awans na 2.miejsce wg stopy zwrotu od 1999 r.

Na koniec grudnia 2008 r. Generali OFE przekroczyło próg 600 tysięcy aktywnych rachunków emerytalnych (600,1 tys.), co jest rezultatem o 12,9% lepszym niż rok wcześniej. Oznacza to ponad 2-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 5,6%. Na koniec 2008 r. Generali OFE zarządzało aktywami w wysokości 5,5 mld zł, tj. o 4% więcej niż na koniec 2007 r. Generali OFE był w tym okresie jednym z zaledwie 5 funduszy (spośród 14), które nie zanotowały spadku zarządzanych aktywów.

Dobre – mimo trwającej na rynkach giełdowych bessy – wyniki inwestycyjne Generali OFE sprawiły, że na koniec roku fundusz awansował z 3. na 2. miejsce pod względem najwyższej stopy zwrotu OFE (141,6%), liczonej w najdłuższym porównywalnym okresie, tj. od IX’1999 r.

W 2008 r. Generali PTE wypracowało zysk netto na poziomie 20,2 mln zł, o 26% więcej niż rok wcześniej.

Perspektywy roku 2009

Wg Generali w roku 2009 ubezpieczyciele staną przed zadaniem wyjścia naprzeciw trudnym warunkom ekonomicznym i prawnym. Dotyczy to m.in. nowelizacji Kodeksu Cywilnego w zakresie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, wyhamowania tempa sprzedaży samochodów, popytu na kredyty hipoteczne, czy też większej ostrożności inwestorów, lokujących swe środki w produkty ubezpieczeniowo-finansowe.

Z drugiej strony w nadchodzącym roku Generali planuje wciąż rozwijać ofertę produktową, tak by stale być blisko Klientów i odpowiadać na ich potrzeby, również w czasach niepewności na rynkach finansowych. Firma chce w ten sposób kontynuować szybkie tempo rozwoju organicznego również w roku 2009. W związku z tym mimo dużej niepewności związanej z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym Zarząd Grupy Generali z umiarkowanym optymizmem podchodzi do planów rozwoju formy w roku 2009.

– „Oczekujemy, że w roku 2009 zachowamy kilkudziesięcio-procentową skalę rozwoju firmy, mierzoną zarówno wzrostem przypisu składki, jak i rentowności firmy. Te ambitne plany chcemy zrealizować poprzez bliskie partnerstwo z naszymi klientami oraz szereg inicjatyw związanych z jednej strony ze stałą poprawą jakości świadczonego serwisu, rozwojem sieci sprzedaży, a z drugiej z funkcjonowaniem w realiach ścisłej dyscypliny kosztowej. Przed nami z trudny rok, jednak jesteśmy na niego przygotowani i świadomi wyzwań, którym będziemy musieli stawić czoła” – podsumowuje Prezes Andrzej Jarczyk.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu