Akcyza w spółkach Polskiej Grupy Energetycznej

Grupa Sygnity wyposaży Zakład Energetyczny Warszawa Teren SA oraz Zespół Elektrowni Wodnych Dychów SA (PGE) w produkt o nazwie Akcyza. Aplikacja będzie wspomagać w spółkach pełną ewidencję energii elektrycznej dla celów podatkowych.

Spółki z Grupy Sygnity – Sygnity SA oraz WINUEL SA – podpisały umowy odpowiednio z Zakładem Energetycznym Warszawa Teren SA oraz Zespołem Elektrowni Wodnych Dychów SA na wdrożenie autorskiej aplikacji Akcyza. Grupa Sygnity dostarczy klientom licencje aplikacji oraz jej wersję instalacyjną, wdroży rozwiązanie i przeprowadzi szkolenia dla pracowników spółek.

Aplikacja umożliwi podmiotom gromadzenie i przetwarzanie wszelkich niezbędnych informacji wymaganych zapisami ustawy o podatku akcyzowym, pozyskiwanych z różnych systemów źródłowych oraz bilansowanie przepływów energii do celów akcyzowych. Wszelkie zmiany danych będą odnotowywane w historii zmian. Aplikacja autorstwa Grupy Sygnity umożliwia wykonanie elektronicznej kopii ewidencji, która dostarczana jest wraz ze szczegółową instrukcją obsługi, zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Ustawa o podatku akcyzowym

Od 1 marca 2009 roku wszystkie podmioty sprzedające energię odbiorcom końcowym oraz zużywające energię (posiadające lub nie koncesję na obrót energią) muszą wykazać się pełną ewidencją energii elektrycznej dla celów podatkowych. Podatek akcyzowy został przeniesiony z wytwórców na odbiorcę końcowego, a zatem przedsiębiorstwa energetyczne oraz przedsiębiorstwa przemysłowe kupujące energię nie tylko na potrzeby własne, muszą naliczać akcyzę od sprzedanej nabywcom końcowym, energii elektrycznej i zużytej na potrzeby własne, jak również prowadzić ścisłą ewidencję ilości energii wyprodukowanej, zakupionej, sprzedanej, utraconej albo zużytej na własne potrzeby.

Na każde żądanie naczelnika urzędu celnego przedsiębiorstwa takie będą musiały wykazać się bieżącą informacją nt. przepływów energii. Oznacza to konieczność prowadzenia ewidencji w sposób ciągły, umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji, w szczególności związanych z obrotem energią elektryczną. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Finansów podatnik powinien prowadzić jedną, spójną ewidencję, która może być zasilana z różnych źródeł, w tym z innych systemów informatycznych. Wszystkie potrzebne dane mają być ewidencjonowane w jednym programie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu