Płatność końcowa – zadecyduje sąd angielski

Sędzia komisarz zadecydował dziś, że ponad 805 mln Euro płatności końcowej –  wynikającej z umowy o restrukturyzacji obligacji Elektrimu – nie trafi na listę wierzytelności Elektrim S.A. Postanowienie to nie jest prawomocne i Powiernik obligacji zamierza się od niego odwołać. Sprawa płatności końcowej toczy się wciąż przed sądem angielskim. To właśnie on ostatecznie zadecyduje, czy obligatariusze ją otrzymają. W przypadku pozytywnej decyzji płatność końcowa będzie mogła być dochodzona w Polsce.

W uzasadnieniu sędzia komisarz podkreślił, iż uważa Umowę Powierniczą z 2002 roku (umowę restrukturyzacyjną) za ważną. Powiernik obligacji nie udowodnił jednakże na chwilę obecną, iż wartość majątku Elektrimu była taka, iż uzasadniała żądanie zapłaty płatności końcowej.

– Niezależnie od orzeczeń sędziego komisarza czy sądu upadłościowego w Polsce, sprawa płatności końcowej toczy się dalej przed sądem angielskim. I to sąd w Londynie ostatecznie rozstrzygnie, czy obligatariusze otrzymają płatność końcową. Dodam, że jeśli sąd angielski wyda orzeczenie pozytywne dla obligatariuszy, to będzie ono stanowić podstawę umieszczenia płatności końcowej na liście wierzytelności Elektrimu – powiedział Mirosław Obarski, rzecznik obligatariuszy.

Obligatariusze przypominają, że płatność końcowa, która wg umowy o restrukturyzacji obligacji jest ich integralną częścią należną w zamian za zrzeczenie się zamienności na akcje, niskie odsetki i rozłożenie spłaty w czasie, stanowi 25% wartości netto majątku Elektrim S.A. powyżej pułapu 160 mln euro. W roku 1999 Elektrim S.A. wyemitował obligacje o łącznej wartości 440 mln Euro, które zasiliły kasę spółki. Kilka lat później, w roku 2002, firma nie miała pieniędzy, aby obsługiwać odsetki, nie była też w stanie spłacić obligacji. Dokonano wówczas restrukturyzacji obligacji na korzyść Elektrim S.A.:

  • zniesiono zamienność obligacji na akcje
  • obniżono odsetki do bardzo niskiego poziomu (2%)
  • resztę płatności rozłożono w czasie na ponad 3 lata.

W ramach restrukturyzacji wysokie odsetki z jednej strony i element zamienności obligacji na akcje z drugiej, zastąpiono płatnością końcową. Elektrim S.A. uniknął wówczas upadłości.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu