Biznes potrzebuje gwarancji

Jednym z najbardziej dotkliwych dla przedsiębiorców skutków kryzysu finansowego jest utrudniony dostęp do kredytów. Zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej zaproponowane w rządowym Planie Stabilności i Rozwoju wzmocnienie roli BGK oraz zwiększenie wsparcia przedsiębiorców w zakresie poręczeń i gwarancji może być skutecznym sposobem rozwiązania tego problemu.

Zdaniem KIG efektywność zaproponowanych w rządowym planie zmian mogłaby być większa po uwzględnieniu kilku dodatkowych postulatów. Jednym z nich jest obniżenie wymogów kapitałowych dla banków, co pozwoliłoby na zwiększenie skali udzielanych poręczeń i gwarancji przy posiadanych przez BGK funduszach własnych. Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest fakt, że nadzór ze strony Państwa, realizowany poprzez m.in. tryb wyboru władz banku, źródeł finansowania i roli w realizacji rzędowych programów minimalizuje w znacznym stopniu możliwość upadłości czy likwidacji banku z przyczyn ekonomicznych.

Wzmocnieniem potencjału BGK mogłoby być również przyznanie ustawowego prawa Ministrowi Finansów do udzielania regwarancji Skarbu Państwa na część portfela poręczeń i gwarancji udzielonych przez BGK. Taka możliwość mogłaby być wykorzystana przez Ministra Finansów w przypadku powodzenia rządowego planu wzmocnienia gospodarki i szerokiego korzystania przez banki komercyjne i ich klientów poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK.

Kolejnym rozwiązaniem popieranym przez KIG jest możliwość udzielania gwarancji przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz regionalnych funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych, których udziałowcem jest BGK.

KIG popiera także pomysł dokapitalizowania funduszy poręczeniowych ze środków samorządów oraz obniżenie wymagań w zakresie dopuszczalnego poziomu ryzyka w przedsięwzięciach gospodarczych poręczanych ze środków publicznych.

KIG apeluje także o uwzględnienie przez władze publiczne konieczności większego finansowego wsparcia funduszy pożyczkowych. Umożliwi to szerszej grupie MSP uzyskanie pożyczek na rozpoczęcie działalności lub jej kontynuowanie, gdy otrzymanie kredytu nie jest możliwe z uwagi na brak zdolności kredytowej lub wystarczających zabezpieczeń.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu