Nowe zasady opodatkowania

Dziś w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącej poszerzenia m.in. o talony i bony żywieniowe, katalogu świadczeń zwolnionych z PIT, wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszu związków zawodowych. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera projekt zmian, z zastrzeżeniem zapisu dotyczącego obowiązku przedstawienia przez pracowników faktur jako dowodu poniesionych wydatków. Dalsze prace nad ustawą powinny uwzględnić nową rzeczywistość gospodarczą.

Zdaniem KPP, szkodliwa jest autopoprawka do projektu ustawy, gdyż nie precyzuje kręgu odbiorców zwolnienia podatkowego. Określa jedynie źródło finansowania i cel, na który mają zostać przeznaczone świadczenia. Jest to sprzeczne z zasadami stanowienia prawa oraz postulatem jego przejrzystości.

Z kolei zwolnienie podatkowe wypłat pieniężnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spowoduje prawną możliwość przekazywania pracownikom, (a także ich rodzinom, emerytom i rencistom – byłym pracownikom i ich rodzinom), nieopodatkowanych wypłat pieniężnych, co jest sprzeczne z celem projektowanej ustawy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu