Nowości grupowych ubezpieczeń na życie dla MSP w Generali

W marcu br. Generali wprowadza nowy produkt pakietowy w zakresie ubezpieczenia grupowego na życie dla małych i średnich firm. Produkt jest dedykowany firmom zatrudniającym od 3 do 20 osób i zastąpi dotychczas oferowany przez ubezpieczyciela „Pakiet Certum”. Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm to połączenie trzech bloków: po pierwsze umowy podstawowej,  po drugie dowolnych 28 umów dodatkowych oraz po trzecie indywidualnej części inwestycyjnej. Nowy produkt Generali charakteryzuje się szerszym niż dotychczas zakresem ubezpieczenia oraz możliwością jego rozbudowy o umowy dodatkowe. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy.

Od marca br. firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstwa (MSP), zatrudniające od 3 do 20 osób mogą objąć swoich pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie w Generali. W ramach nowego ubezpieczenia pracodawca może zawrzeć na rzecz swoich pracowników oraz ich współmałżonków ubezpieczenie na wypadek śmierci (w ramach umowy podstawowej). Ponadto, wybierając spośród 28 opcji dodatkowych, może on stworzyć dopasowaną do indywidualnych potrzeb danej firmy ofertę z odpowiednim zakresem ochrony.

Każda umowa pomiędzy Generali a ubezpieczającym (pracodawcą) jest zawierana na okres 1 roku z możliwością przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. Do ubezpieczenia mogą zostać zgłoszone osoby w wieku 15-65 lat. W rozwiązaniu oferowanym przez Generali  polegającym na podziale składki pomiędzy dwóch płatników – pracodawcę i pracownika, firmy mogą odnaleźć skuteczne narzędzie motywacyjne dla swoich pracowników.

Korzyści w ramach Umów Dodatkowych

Każda osoba ubezpieczona w ramach umowy podstawowej ma możliwość indywidualnego inwestowania środków (pracodawcy lub własnych) w następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK):

 • Fundusz Grupowy Agresywny
 • Fundusz Grupowy Mieszany
 • Fundusz Grupowy Obligacji

Warunki progowe dla regularnej składki inwestycyjnej to minimum 30 zł miesięcznie, zaś dla doraźnej, wpłacanej w dowolnym czasie, to minimum 100 zł. Umowa dotycząca inwestycji w UFK może być zawarta w każdym czasie trwania roku polisowego. Pozostałe 28 umów dodatkowych, Generali oferuje w ramach niezależnie skomponowanych 11 pakietów. Pakiety te pozwalają poszerzyć zakres ochrony o następujące ryzyka:

 • śmierć Ubezpieczonego wskutek NW (przy pracy, w środku lokomocji, wskutek zawału serca lub udaru mózgu)
 • niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (wskutek NW, zawału serca lub udaru mózgu)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka wskutek NW
 • poważna choroba Ubezpieczonego lub jego dziecka
 • operacje chirurgiczne
 • pobyt w szpitalu
 • śmierć dziecka, współmałżonka, rodziców, teściów
 • urodzenie i osierocenie dziecka
 • pomoc medyczna w kraju
 • druga opinia medyczna
 • rehabilitacja medyczna

Ubezpieczający i osoby ubezpieczone mają do swojej dyspozycji Centrum Obsługi Klienta – telefoniczne centrum zgłoszeniowe czynne przez całą dobę, 365 dni w roku – z którym mogą się kontaktować w każdej sytuacji wymagającej jakiegokolwiek wsparcia – począwszy od udzielenia ogólnej informacji, po przyjęcie zgłoszenia, weryfikację prawa do ochrony ubezpieczeniowej oraz realizacji świadczenia z tytułu umowy dodatkowej.

Centrum Obsługi Klienta współpracuje z firmą Best Doctors Inc. – placówką z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która dysponuje zapleczem wybitnych specjalistów medycznych, o różnych specjalnościach – rekomendującą pomoc lekarzy konsultantów przy sporządzeniu drugiej opinii medycznej. Dla osób, które wykupią taką opcję ubezpieczenia, Generali przy współudziale Best Doctors Inc. zapewnia otrzymanie drugiej opinii zawierającej potwierdzenie bądź nową diagnozę medyczną, efektywny sposób leczenia i rokowania dla pacjenta. Opinia jest wydawana przez lekarza konsultanta pracującego poza terytorium RP, uznanego za wybitnego specjalistę w środowisku lekarskim w danej dziedzinie medycyny.

Udogodnienia związane z posiadaniem i zawarciem umowy ubezpieczenia

Ważnym udogodnieniem dla osób ubezpieczonych, wprowadzonym przez Generali w ramach nowego produktu dla MSP, są ujednolicone zasady przystępowania do umowy ubezpieczenia. Dotychczas, przed przystąpieniem do ubezpieczenia Generali wymagało złożenia kwestionariusza medycznego. Obecnie, w przypadku podpisania przez osobę ubezpieczoną oświadczenia o stanie zdrowia, złożenie kwestionariusza medycznego nie jest konieczne. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia przystąpienie do ubezpieczenia, ale przede wszystkim znacznie upraszcza procedurę i ogranicza formalności.

„Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym Klientom nowy produkt, który nie tylko wyróżnia się dogodną formą zawarcia umowy, ale przede wszystkim daje szerokie możliwości kształtowania w indywidualny sposób zakresu ochrony. Chcemy zapewnić naszym Klientom możliwość korzystania z nowych rozwiązań produktowych i zachęcamy ich do korzystania z dodatkowych opcji, jakie są dostępne w ramach wprowadzonej oferty”- mówi Aneta Gajek-Wiśniewska, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów Ubezpieczeń Grupowych w Grupie Generali.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu