Jednoznaczne prawo podatkowe dla działów specjalnych produkcji rolnej

Niejasność przepisów i dowolność interpretacji podatkowych może doprowadzić do bankructwa wiele firm z działów specjalnych produkcji rolnej. Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza postuluje wypracowanie jednoznacznych przepisów dotyczących rozliczeń podatkowych oraz stworzenie stabilnego prawa podatkowego.

Przez okres ostatnich kilkunastu lat, tj. od czasu ustanowienia przepisów podatkowych dla działów specjalnych produkcji rolnej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, producenci działów specjalnych produkcji rolnej mogli decydować o formie rozliczeń podatku dochodowego. W praktyce oznaczało to możliwość wyboru, albo zryczałtowanej metody na podstawie norm szacunkowych dochodu, bądź rozliczenia się z fiskusem na zasadach ogólnych. W sierpniu 2004 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację przepisów podatkowych, zmieniając z dnia na dzień obowiązujące przez piętnaście lat zasady rozliczeń działów specjalnych produkcji rolnej z podatku dochodowego, które są stosowane przez organy skarbowe. Zgodnie z nią: „możliwość wyboru sposobu ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej jest ograniczona wielkością uzyskanego przychodu z tego źródła. Przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 2, mają obowiązek stosować osoby fizyczne – w tym prowadzące działalność rolniczą – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej, obecnie 1,2 mln euro”.

Wydana interpretacja Ministra Finansów nie ma podstaw w zmianach podatkowych, natomiast organy skarbowe przy niezmienionym stanie prawnym kwestionowały przepisy obowiązujące w tym przypadku od lat. Ta interpretacja przepisów została również zawarta w uzasadnieniu z 27 czerwca 2008 roku do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2009 rok. Stan ten jest niebezpieczny dla podatników, ponieważ daje możliwość organom skarbowym podstawę do zakwestionowania 5 lat wstecz ich dotychczasowych rozliczeń z podatku dochodowego na podstawie norm szacunkowych dochodu, ustalonych przez ustawodawcę.

Dlatego KIG oczekuje podjęcia przez Ministra Finansów działań zmierzających do wstrzymania przez organy podatkowe (naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej) wykonania doręczonych do końca 2008 roku decyzji podatkowych w przypadku, gdy podatnicy ci, pomimo obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, nie prowadzili jej i rozliczali się z podatku dochodowego na podstawie norm szacunkowych.

„Problem z jakim zetknęli się producenci działów specjalnych produkcji rolnej to przykład, że nieprecyzyjne prawo, rodzące możliwość dowolnych interpretacji przez organy podatkowe, jest jedną z najważniejszych barier w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Niezwykle ważne jest kontynuowanie prac nad reformą systemu stanowienia prawa i wprowadzenia zasad dobrych regulacji w obszarze prawa gospodarczego” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu