W czwartym kwartale Jutrzenka Holding znacznie zwiększyła wynik brutto na sprzedaży

O prawie 74%, do 68,4 mln zł, wzrósł w czwartym kwartale 2008 roku skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży spółki Jutrzenka Holding S.A. W tym samym kwartale 2007 roku wynik brutto wyniósł 39,4 mln zł. Jutrzenka Holding osiągnęła także w czwartym kwartale 2008 r. dodatni wynik na sprzedaży w wysokości 9,7 mln zł wobec straty rok wcześniej.

Skonsolidowane wyniki Jutrzenka Holding S.A. za czwarty kwartał jak i cały 2008 rok nie są porównywalne z wynikami osiągniętymi w analogicznych okresach 2007 roku z powodu przeprowadzonych zmian organizacyjnych w Grupie Kapitałowej w połowie 2008 roku. Na dzień 30 czerwca po raz pierwszy konsolidowano udziały w spółce Ziołopex sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach oraz  Jutrzence Colian Sp. z o.o. z siedziba w Opatówku /poprzednio Kaliszanka Sp. z o.o./, do której wniesiono aportem majątek przedsiębiorstwa spółki Jutrzenka Holding S.A. /poprzednio Jutrzenka S.A./ . Zmiany te spowodowały, że w skonsolidowanym rachunku zysków i strat widoczne są jedynie wyniki spółek Jutrzenka Colian oraz Ziołopex za II półrocze 2008 roku, uwzględnione są więc wyniki jednostkowe tych spółek za 3Q i 4Q, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych.

Doprowadzenie do uproszczonej porównywalności wyników operacyjnego i netto wymaga skorygowania tych poziomów o kwotę 67 mln zł in minus za 2007 rok oraz o kwotę 35,3 mln zł in plus za 2008 rok. Są to korekty konsolidacyjne wynikające z przepisów zawartych w ramach MSSF 3  opisującego między innymi zasady ustalania wartości firmy przy przeszacowaniu wartości aktywów do bieżącej wartości godziwej.

Dla porównywalności wyników niezbędna jest analiza rentowości skonsolidowanych oraz wpływ na ich wielkość wyceny majątku spółki Hellena nabytej przez Jutrzenkę S.A. /obecnie Jutrzenka Holding /
w 2007 roku. W całym 2008 roku rentowności brutto ze sprzedaży wyniosła 36,1%, a rentowność na sprzedaży 3,8% wobec odpowiednio 27% i 3,2 % w 2007 roku.

Nasze wyniki są zadowalające. W czwartym kwartale sprzedaż rosła i zwiększyliśmy marżę brutto na sprzedaży do 42,6%, z 41% w trzecim kwartale. – mówi Jan Kolański, prezes zarządu Jutrzenka Holding S.A. Widoczna poprawa wyników w czwartym kwartale jest efektem zmiany naszej polityki handlowej, optymalizacji portfela produktów i skupieniu się na promowaniu i zwiększaniu sprzedaży głównych marek, na których uzyskujemy najwyższe marże. Niestety nadal z powodu odpisów aktualizacyjnych wartości majątku przejętej firmy Hellena, w wysokości 35,3 mln zł, na pozostałych poziomach wyników mamy stratę w czwartym kwartale jak i w całym roku. Decyzję o odpisach podjęliśmy, ponieważ diametralnie zmieniły się warunki rynkowe w stosunku czasu kiedy po raz pierwszy wycenialiśmy majątek upadłej firmy Hellena. Odpisy aktualizacyjne maja charakter jednorazowy i nie powinny mieć już miejsca na tak poważna skalę w latach następnych.

Przychody ze sprzedaży wypracowane w czwartym kwartale wyniosły 160,3 mln zł i były wyższe prawie o 10% w porównaniu do poziomu sprzedaży w czwartym kwartale 2007 roku. Narastająco w całym 2008 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Jutrzenki Holding wyniosły 538,8 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 194,7 mln zł. W 2008 roku spółka zanotowała stratę na poziomie zysku operacyjnego EBIT -27,4 mln zł i stratę netto -34,8 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu