CEDC ogłasza wyniki za 2008 rok

Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na giełdzie NASDAQ i GPW ogłosiła dzisiaj wyniki za rok obrotowy 2008 r. Przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. wzrosły o 38% do 1,65 mld USD w porównaniu z 1,19 mld USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2007. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 68 % do 198,7 mln USD z 118,1 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2007.

Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła porównywalny zysk netto za rok obrotowy 2008 na poziomie 131,3 mln USD, czyli 2,93 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 69,9 mln USD, czyli 1,73 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2007. Zgodnie ze standardami U.S. GAAP (jak zdefiniowano dalej) strata netto w roku obrotowym 2008 wyniosła 16,6 mln USD, czyli 0,38 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 77,1 mln USD, czyli 1,91 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w roku 2007. Główna różnica pomiędzy wysokością zysku netto raportowanego według standardów U.S. GAAP a doprowadzonego do porównywalności zysku netto, który został skorygowany o czynniki jednorazowe, wynika ze zmian niezrealizowanych różnic kursowych dotyczących finansowania w walutach obcych. W celu uzgodnienia porównywalnego zysku netto do zysku netto zaraportowanego zgodnie z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem „GAAP”, proszę odwołać się do sekcji „Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości”, znajdującej się poniżej.

„Poprawa marży operacyjnej o ponad 2 punkty procentowe za rok obrotowy 2008 w porównaniu z rokiem 2007 i o ponad 5 punktów procentowych za IV kwartał 2008 r. w porównaniu z III kwartałem 2008 r., wskazują na stałą poprawę wyników w zakresie podstawowej działalności nawet w czasie postępującego w IV kwartale światowego kryzysu i osłabienia walut w regionie. W ciągu całego 2008 roku wykazywaliśmy wzrost marż brutto i marż operacyjnych w każdym kolejnym kwartale, co jest odzwierciedleniem kluczowych zadań postawionych naszej kadrze zarządzającej, polegających na poprawie podstawowych wyników działalności CEDC” – powiedział William Carey, prezes CEDC.

„W dalszym ciągu obserwujemy trudną sytuację na rynku dóbr konsumpcyjnych, jednak towarzyszy mu jednocześnie znaczące spowolnienie wzrostu płac, jak i wydatków na energię i surowce. Szczególnie dotyczy to surowego spiritusu, którego ceny w pierwszych dwóch miesiącach 2009 r. w porównaniu do tego samego okresu w roku 2008, są o 40% niższe w Polsce i o 10% niższe w Rosji. Uważamy, że nasza firma z naszym portfolio produktów markowych, potwierdzoną zdolnością osiągania celów przez kadrę kierownicą i wiodącymi udziałami rynkowymi na każdym z naszych kluczowych rynków, jest dobrze przygotowana, aby wyjść z obecnego światowego kryzysu ze znacznie silniejszą pozycją rynkową. Ostatnie osłabienie walut w regionie w oczywisty sposób miało wpływ na nasze wyniki, zarówno biorąc pod uwagę różnice kursowe wynikające z przeliczenia, jak również wycenę rynkową (niepieniężną) naszego zadłużenia długoterminowego denominowanego w USD i EUR. Jednakże nasz podstawowy biznes w dalszym ciągu pozostaje solidny, a my wierzymy, że wyjdziemy z obecnego kryzysu, silniejsi, z mniejszą liczbą konkurentów” – dodał William Carey.

“Prowadzimy rozmowy z Lion Capital, które mają na celu przekształcenie obecnej umowy dotyczącej wykupu pozostałych 58% udziałów Grupy Russian Alcohol, największego producenta wyrobów spirytusowych w Rosji. Chociaż rozmowy nie zostały jeszcze sfinalizowane, i zależą od dalszej analizy prawnej, księgowej i podatkowej oraz zatwierdzenia przez radę dyrektorów, osiągnęliśmy z Lion Capital porozumienie w zakresie głównych założeń biznesowych. Zakładamy, że umowa przewidywałaby stałą cenę za pozostałe 58% udziałów Grupy Russian Alcohol, których nie posiadamy (włączając w to konwersję papierów dłużnych o wartości 103,5 mln USD wraz z naliczonymi odsetkami) ustaloną w drodze wyceny, która bardziej odzwierciedlałaby obecne warunki rynkowe i pozytywne wyniki sprzedaży. Nasze płatności byłyby rozłożone na 5 lat, do 2013 r., z czego mniejsze płatności przewidziane byłyby na lata 2009 i 2013, natomiast bardziej wyrównane płatności byłyby przewidziane na lata od 2010 do 2012. Uzgodnione zostałyby również pewne zabezpieczenia na rzecz Lion Capital. Nie przejęlibyśmy kontroli nad Grupą Russian Alcohol do 2011 r., natomiast wzmocniłyby się znacząco nasze prawa jako udziałowca mniejszościowego. Przewidujemy, że transakcja byłaby finansowana przez kolejne 5 lat poprzez gotówkę, kredyt oraz akcje” – wyjaśnił William Carey – „Uważamy, że nowa proponowana struktura byłaby korzystna zarówno dla Lion Capital, jak i CEDC: Lion zapewniłby sobie uzyskanie zysku w trudnych warunkach rynkowych, a CEDC uzyskałaby finansową elastyczność, w zakresie wykupu pozostałych udziałów Grupy Russian Alcohol, spółki osiągającej obecnie prawdopodobnie najlepsze wyniki na rynku dóbr konsumpcyjnych/alkoholi w Rosji.”

„Nasze przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za 2008 r. wyniosły ponad 72 mln USD, co obejmuje 27 mln USD nakładów poniesionych na działalność Grupy Parliament w Rosji, nabytej w marcu 2008 r. – z racji tego, że CEDC nabyła nowo utworzone podmioty, nie posiadały one wystarczającego kapitału obrotowego. Przy uwzględnieniu środków przeznaczonych na finansowanie Grupy Parliament w wysokości 27 mln USD, nasze skorygowane operacyjne przepływy pieniężne wyniosłyby 99,2 miliona USD. Dodatkowo, skonsolidowany kapitał obrotowy na koniec roku, czyli w okresie który niesie głównie wypływ środków, objął Grupę Whitehall w Rosji, nabytą w maju 2008 r., w przypadku której nie zostały skonsolidowane znaczne wpływy środków mające miejsce w I kwartale roku obrotowego” – dodał Chris Biedermann, Dyrektor Finansowy CEDC.

William Carey dodał – „Nasze kluczowe marki wódki i marki importowane w dalszym ciągu osiągały dobre wyniki w 2008 r. Pomimo tego, że przewidujemy spowolnienie w 2009 r. w stosunku do wysokich poziomów wzrostów z lat ubiegłych, nadal oczekujemy wzrostu sprzedaży naszych kluczowych marek w Polsce, Rosji i na Węgrzech w przedziale od jednocyfrowego do dwucyfrowego. Nasze udziały w rynku rosyjskim rosły w 2008 roku bardzo dynamiczne, osiągając poziom 20% pod względem ilościowym (wzrost z 12% pod względem ilościowym na początku roku), co stanowi prawie dwa tyle w porównaniu do najbliższego konkurenta. W związku z wejściem w rok 2009 r., ściąganie należności pozostaje kluczową kwestią dla Spółki. Jak dotąd, w pierwszym kwartale 2009 r. osiągnęliśmy swoje cele w zakresie ściągania należności.”

“W ostatnim roku CEDC została największym producentem wódki na świecie, by nie wspomnieć o byciu wiodącym graczem w regionie. Nasze kluczowe cele na 2009 r. to w dalszym ciągu zdobywanie udziałów rynkowych, poprawa marż, aktywne zarządzanie kapitałem obrotowym, oraz wyjście z obecnego światowego kryzysu jako silniejsza firma”- zakończył William Carey.

Spółka potwierdza także prognozę przychodów netto ze sprzedaży na rok 2009 na poziomie 1,25 miliarda USD – 1,40 miliarda USD oraz roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję na poziomie 2,50 USD – 2, 80 USD.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu