Stowarzyszenie składa zawiadomienie do Prokuratury Krajowej

Stowarzyszenie na rzecz Obrony Polskich Przedsiębiorstw złożyło w piątek zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników i dilerów czołowych banków. Jak ocenia Stowarzyszenie w wyniku nieetycznych działań związanych
z zawieraniem umów na „toksyczne” instrumenty pochodne zbankrutować może nawet 2000 polskich przedsiębiorstw. Stowarzyszenie apeluje do polityków o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu rozwiązanie problemu.

Stowarzyszenie na rzecz Obrony Polskich Przedsiębiorstw zostało założone 10 lutego 2009 roku, przez firmy poszkodowane w wyniku zawarcia umowy na opcje walutowe i CIRS-y. Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy poszkodowanymi polskimi przedsiębiorcami i bankami w związku z oferowaniem produktów finansowych obarczonych niejawnym ryzykiem. Stowarzyszenie chce również aktywnie współpracować z rządem w kwestiach regulacji zapisów dotyczących rynku finansowego w celu zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości oraz jak najszybszego wprowadzenia unijnej dyrektywy MiFID.

Złożone w Prokuraturze Krajowej zawiadomienie skierowane jest przeciwko pracownikom i przedstawicielom handlowym banków, a nie samym bankom, oferowali oni „toksyczne instrumenty pochodne” nadużywając zaufania zarówno Zarządów banków jak też ich klientów – przedsiębiorstw. W opinii Stowarzyszenia osoby te, kierując się prywatnym interesem, celowo wprowadzały w błąd klientów poprzez niedostateczne informowanie o ryzyku związanym z oferowanymi opcjami walutowymi i CIRS-ami. Zawiadomienie dotyczy umów zawieranych pomiędzy 1 stycznia a 31 października 2009 r.

„Toksyczne instrumenty pochodne”, które zostały sprzedane polskim firmom, postawiły pod znakiem zapytania dalszą działalność kilku tysięcy przedsiębiorstw. Już dziś faktem stały się masowe zwolnienia pracowników, zawieszanie działalności, a nawet całkowita likwidacja firm.

„Skutki tego problemy należy rozpatrywać w kontekście całej gospodarki polskiej, a nie jednostkowych relacji przedsiębiorca – bank. Szacujemy, że każda upadające firma pociąga za sobą 2 kolejne, z którymi współpracuje. W wielu rejonach Polski może to doprowadzić do fali bezrobocia a nawet lokalnej zapaści gospodarczej” –  ocenia Zbigniew Przybysz,  przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Obrony Polskich Przedsiębiorstw. „Z tego powodu działanie Stowarzyszenia jako platformy komunikacyjnej pomiędzy przedsiębiorcami i bankami może doprowadzić do równoprawnych negocjacji pomiędzy firmami a bankami.”

Według danych Komisji Nadzoru Finansów ujemne rozliczenia z tytułu opcji wynoszą już ponad  15 mld złotych. W rzeczywistości ta suma, może być kilkakrotnie wyższa. Szacunkowe wyliczenia Stowarzyszenia mówią nawet o 50 – 70 mld złotych.  Należy pamiętać dla uzmysłowiania skali,  że jest to kwota wielokrotnie przewyższająca budżet Polski na ochronę zdrowia w 2009 roku, który wynosi 7,1 mld złotych, czy na obronę narodową – 24,7 mld złotych

„Stowarzyszenie apeluje do polskich władz o przyjęcie rozwiązań, wstrzymujących bankowe tytuły egzekucyjne związane z zawartymi umowami na toksyczne instrumenty pochodne. Tylko takie rozwiązanie prawne pozwoli nam dochodzić racji na drodze sądowej na równych szansach.” – powiedział Zbigniew Przybysz.

Więcej informacji na strona www.opcjestowarzyszenie.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu