Comarch notuje bardzo dobre wyniki finansowe za 2008 r.

W okresie czterech kwartałów 2008 roku Grupa Comarch osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 702,6 miliona złotych (wzrost o 20,9 procent w porównaniu do 2007 roku) i 44,4 miliona złotych zysku operacyjnego. Rentowność operacyjna wyniosła 6,3 procent.

Grupa Comarch osiągnęła w czwartym kwartale 2008 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 143,0 miliona złotych, czyli o 84,0 procent w porównaniu do czwartego kwartału 2007. Nominalny zysk operacyjny w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł 33,5 miliona złotych i był o 121,5 procent większy niż w czwartym kwartale 2007, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch SA w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł 37 milionów złotych, czyli więcej o 105,1 procent niż w analogicznym okresie 2007 roku.

W skali czterech kwartałów 2008 roku, po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych, Grupa Comarch osiągnęła na działalności operacyjnej wyniki finansowe lepsze od osiągniętych w czterech kwartałach 2007 roku. Zwraca uwagę zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług własnych Comarch (wzrost o 66,7 miliona złotych, to jest o 18,1 procent).

Sprzedaż zagraniczna Grupy Comarch w 2008 roku odnotowała wzrost o 27 milionów złotych, czyli o 23,8 procent w porównaniu z rokiem 2007.

– Mimo niesprzyjających obecnie warunków makroekonomicznych jednym z głównych celów strategicznych Grupy pozostaje intensyfikacja sprzedaży na wybranych rynkach, głównie Europy Zachodniej i Środkowej, jako skutecznej metody na długofalowy rozwój działalności Comarch. Pozytywny wpływ na rozwój sprzedaży zagranicznej ma umocnienie się kursów EURO i USD wobec złotówki – komentuje Janusz Filipiak, Prezes Comarch SA.

Wartość kontraktów zagranicznych w portfelu zamówień na 2009 rok wynosi 62,6 miliona złotych i jest wyższa o 43,5 procent niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Portfel zamówień na rok 2009 wzrósł o 4,7 procent w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku i osiągnął na koniec lutego 2009 wartość 322,9 miliona złotych. Wzrost zamówień na produkty i usługi własne Comarch wyniósł 19,6 procent. Udział sprzedaży usług i licencji własnych w portfelu zamówień wzrósł do poziomu 89,1 procent.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu