Rok 2008 na plusie, w IV kwartale 27 milionów złotych zysku operacyjnego

W IV kwartale 2008 roku Grupa Sygnity uzyskała przychody w wysokości 337 mln złotych, zanotowała zysk operacyjny w wysokości 27,4 mln złotych oraz zysk netto w wysokości blisko 18,5 mln złotych. W całym 2008 roku Grupa, zgodnie z zapowiedziami, wygenerowała niewielki zysk operacyjny (946 tys. PLN) oraz netto (233 tys. PLN) bez uwzględnienia wpływów sprzedaży aktywów. Osiągnięte wyniki to efekt przede wszystkim pozytywnych rezultatów programu restrukturyzacji. Dla porównania w roku 2007 Grupa zanotowała ponad 54 milionów straty operacyjnej (bez uwzględnienia odpisów oraz wpływu sprzedaży aktywów) oraz 81 milionów złotych straty netto.

Z uwzględnieniem wpływów ze sprzedaży aktywów Grupa zanotowała w całym 2008 roku 12,5 mln złotych zysku operacyjnego. Przychody w całym 2008 roku wyniosły ponad 1 mld złotych.

W IV kwartale wpływ na wyniki miał wyraźny wzrost przychodów w sektorach utilities oraz publicznym. Ten pierwszy sektor w omawianym okresie wygenerował ponad 40% swoich rocznych przychodów, a sektor publiczny blisko 30%. Warto zaznaczyć, że w IV kwartale 2008 roku Grupa osiągnęła dodatnie przepływy z  działalności operacyjnej  na poziomie 85, 8  mln PLN, a narastająco  w całym roku 48,4. Ostatni raz dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w skali roku Grupa zanotowała w 2005 roku.

W skali całego roku 2008 Grupa zanotowała ubytek przychodów między innymi w wyniku sprzedaży aktywów związanych z obsługą informatyczną NFZ i jednostek służby zdrowa oraz automatycznych systemów logistycznych (na poziomie 18 mln złotych). Na osiągnięty poziom przychodów wpływ miała też decyzja Spółki o rezygnacji ze składania ofert w niskomarżowych postępowaniach na dostawę sprzętu i infrastruktury.

Narastająco w skali roku Grupa Sygnity zanotowała bardzo wyraźny wzrost udziału usług i produktów własnych w sprzedaży (10 pkt procentowych). Stało się tak mimo zanotowanego ubytku sprzedaży usług na poziomie 16 mln PLN, z tytułu sprzedaży rozwiązań obsługujących NFZ i jednostki służby zdrowia.

W IV kwartale 2008 roku Zarząd Sygnity prowadził też dalsze działania w celu poprawy sytuacji finansowej spółki. Na dzień 31.12.2008 r. łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 94 mln PLN (na dzień publikacji sprawozdania 84 mln PLN) w stosunku do łącznego zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2007 r. w wysokości 167 mln PLN.

Zadłużenie netto Grupy, liczone jako saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środków pieniężnych, wynosiło na dzień 31.12.2008 r. 36 mln PLN (na dzień publikacji sprawozdania 28 mln PLN) w stosunku do 116 mln PLN z dnia 31.12.2007 r.

W IV kwartale 2008 roku zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółka prowadziła też proces konsolidacji w ramach Grupy Kapitałowej. Zarząd zapowiedział włączenie do struktur Sygnity, po uzyskaniu zgody akcjonariuszy, dwóch kolejnych spółek Aramu i Supportu. Proces ten powinien się zakończyć do końca I kwartału 2009 roku.

W IV kwartale spółka podpisała kolejne kontrakty w sektorze publicznym, m.in. z Komendantem Głównym Policji na dostawę 3223 sztuk Mobilnych Terminali Noszonych (MTN) wraz z oprogramowaniem wspierającym ich działanie. Umowa ma  wartość 18 928 679,00 złotych netto i jest finansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Spółka podpisała umowę na modyfikację Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Celem modyfikacji systemu było ułatwienie rozliczania refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą. Na początku 2009 roku Spółka przeprowadziła kolejną modyfikację tego systemu dostosowując go do zmian w prawie.

W sektorze utilities Grupa Sygnity (WINUEL) podpisała umowę z PSE-Operator SA na rozbudowę i modernizację funkcjonalną systemu informatycznego rynku energii (SIRE). Umowa obowiązuje do listopada 2010 r., a jej łączna wartość netto wynosi 19 142 000,00 PLN. Natomiast z Vattenfall Distribution Poland S.A. Grupa Sygnity podpisała umowę na wdrożenie systemu ELMS (Energy Losses Management System), co umożliwi rozbudowę systemu informatycznego wspierającego procesy biznesowe realizowane przez OSD.

W sektorze telekomunikacyjnym Sygnity rozpoczęło wdrożenie platformy analitycznej opartej na systemie Oracle Business Intelligence w firmie telekomunikacyjnej Sferia SA. Grupa rozpoczęła też współpracę z Europejskim Funduszem Leasingowym oferując nowy sposób sprzedaży aplikacji informatycznych, szczególnie atrakcyjny dla samorządów. Będzie to połączenie leasingu oprogramowania z finansowaniem wdrożeń.

Dzięki systematycznie wprowadzanej poprawie struktury sprzedaży, charakteryzującej się wysokim udziałem usług i produktów własnych oraz zmniejszaniem kosztów działalności Grupy, Zarząd Sygnity planuje zwiększenie rentowności operacyjnej zarówno w roku 2009 jak i kolejnych latach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu