Niezależne badania wykazują, że całkowity koszt posiadania (TCO) maleje przy wdrożeniu systemu JUNOS

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider na rynku wysokowydajnych sieci,  ogłosiła wyniki nowego badania, które pokazuje że całkowity koszt posiadania (TCO) [sieci] spada w firmach, które zastosowały oprogramowanie JUNOS® – operacyjny system sieciowy integrujący w sobie kierowanie ruchu, jego przełączanie i usługi sieciowe.

Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, Inc. (NASDAQ: FORR), wykazało, że poprzez zastosowanie oprogramowania JUNOS oraz przełączników i ruterów firmy Juniper, przedsiębiorstwa osiągały ogólny spadek kosztów operacyjnych w odniesieniu do określonych czynności sieciowych, takich jak planowanie i uruchamianie, wdrażanie, planowane i nieplanowane zdarzenia w sieci.

Wśród innych doskonałych wyników, badanie wykazuje 41% spadek kosztów eksploatacji sieci w konkretnych obszarach działania: zdarzeniach planowanych, ograniczeniu częstości i czasu trwania zdarzeń nieplanowanych, łącznej ilości zdarzeń planowanych i nieplanowanych, czasu niezbędnego na rozwiązanie nieplanowanych zdarzeń sieciowych oraz czynności „dodawania infrastruktury”. Badanie również wykazuje:

  • 54% zmniejszenie kosztów utrzymania i wsparcia (kategoria “zdarzenia planowane”)
  • 27% ograniczenie przestojów sieci (w oparciu o zmniejszenie częstości i trwania nieplanowanych zdarzeń w sieci)
  • 41% zwiększenie stabilności / niezawodności sieci (suma zdarzeń planowanych i nieplanowanych)
  • 40% skrócenie czasu rozwiązywania problemów (czasu niezbędnego do usunięcia nieplanowanego zdarzenia w sieci)
  • 25% zmniejszenie kosztów wdrażania (zadanie “dodawanie infrastruktury”)

„Badanie podkreśla zasadniczy atut ekonomiczny oferowanego przez nas oprogramowania JUNOS: dzięki istnieniu tego systemu zawsze w jednej wersji, pozwala on ograniczyć złożoność środowiska, zapewnić jego doskonałe parametry eksploatacyjne z możliwością świadczenia dynamicznych konstelacji usług i to przy niższym całkowitym koszcie posiadania” – powiedział Mark Bauhaus, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Grupy do spraw technik warstwy usługowej w Juniper Networks. „Współczesny świadomy szef informatyki nie szuka tylko prostych sposobów ciecia kosztów; bardziej interesuje się poprawą efektywności i nadaniem wyższego priorytetu przedsięwzięciom rokującym szybsze zwroty z inwestycji. A już sam tylko zakres wykazanych tym badaniem usprawnień – poczynając od oszczędności w różnych obszarach eksploatacji sieci, do skrócenia czasu rozwiązywania nieplanowanych zdarzeń w sieci, jasno pokazuje oferowaną przez oprogramowanie JUNOS ogromną dywidendę płynącą ze zmniejszenia kosztów i uproszczenia bardzo różnych infrastruktur sieciowych”.

Firma Forrester w tym badaniu wykorzystała swoje bardzo bogate doświadczenia w dziedzinie sieci przedsiębiorstw oraz własną metodologię Total Economic Impact (TEI) – całkowitego skutku ekonomicznego – mierzącą nie tylko koszty i ich ograniczenie, ale także uwzględniającą ważony wpływ rozwiązań technicznych na całościowe polepszenie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. W tej analizie firma Forrester zastosowała cztery podstawowe sposoby modelowania TEI w odniesieniu do oprogramowania JUNOS: koszty i ich redukcja, korzyści dla całej organizacji, elastyczność i zagrożenia.

W oparciu o wywiady przeprowadzone z klientami, firma Forrester zbudowała ramy TEI tworząc model syntetycznej (hipotetycznej) organizacji oraz przeprowadziła analizę jej rentowności inwestycji (ROI) by wykazać w jakich obszarach występują skutki finansowe. Obliczenia wykazały ROI na poziomie 63% w okresie trzech lat, z korektą o ryzyko, dla wdrożeń przełączników i ruterów Juniper oraz oprogramowania JUNOS w sieciach firmowych, a osiągnięcie dodatnich przepływów finansowych w ciągu dziewięciu miesięcy.

Firma Forrester wskazała liczne korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania JUNOS. Istotną wśród nich jest obniżenie kosztów eksploatacji sieci związanych z systemami operacyjnymi w niej stosowanymi. Ankietowane przedsiębiorstwa stwierdziły, że pod oprogramowaniem JUNOS prace sieciowe, takie jak planowanie, uruchamianie, dodawanie infrastruktury, planowane i nieplanowane zdarzenia, zarówno występowały rzadziej, jak i ich wykonanie zajmowało mniej czasu. W syntetycznej organizacji ograniczenie kosztów tych wszystkich prac oszacowano na 41%. Na tę liczbę składały się oszczędności przyjęte dla poszczególnych zadań – planowanie i uruchamianie: 20%; dodawanie infrastruktury: 25%; planowane zdarzenia sieciowe: 54%; nieplanowane zdarzenia sieciowe: 27%.

Kolejną istotną korzyścią jest możliwość uniknięcia zatrudniania administratorów sieci. Badania wykazały, że dzięki łatwości opanowania oprogramowania JUNOS, ogólnej prostocie i łatwości jego utrzymania oraz jego niezawodności, można zahamować zatrudnianie dodatkowego personelu obsługi sieci do utrzymania infrastruktury firmy Juniper. W syntetycznej organizacji oszczędności z tytułu uniknięcia konieczności zatrudniania administratorów oszacowano na trzy lata objęte analizą na poziomie 297.697 USD.

Firmy reprezentowane w badaniach obejmują zakres rozciągający się od zakładów z sektora obronności wykorzystujących sieć do obsługi prac badawczo-rozwojowych, przez producentów nowoczesnych technologii, których rozrzucone po całym świecie ośrodki badawczo-rozwojowe i przedstawicielstwa handlowe wymagają sieci obsługującej intensywną łączność głosową i wizyjną, międzynarodową instytucję finansową z centralą w Europie, do firmy oferującej internetową sprzedaż biletów do ponad 10.000 kin w USA. Utworzona na podstawie rozmów z nimi firma syntetyczna obsługuje 4.000 użytkowników w 30 miejscach świata.

Egzemplarz zleconego badania można pobrać nieodpłatnie pod adresem: www.juniper.net/choice.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu