DIALOG 2008 – wyniki finansowe

Dynamiczny wzrost liczby klientów Telefonii DIALOG w 2008 roku – zarówno we własnej sieci jak i na obcej infrastrukturze (WLR) – to efekt konsekwentnie prowadzonych działań w obszarze inwestycji, aktywnego pozyskiwania nowych abonentów i sprzedaży nowych usług. Działania te przełożyły się na ponad 10-procentowy wzrost przychodów spółki.

W 2008 roku Telefonia DIALOG przełamała ogólnorynkowy trend odchodzenia od telefonii stacjonarnej i – mimo silnej konkurencji ze strony operatorów komórkowych – zwiększyła liczbę abonentów korzystających z usług głosowych na bazie własnej sieci. Na koniec 2008 roku spółka obsługiwała 417,2 tys. linii dzwoniących w ramach swojej sieci. Wzrosła również – o 83% w stosunku do 2007 roku – liczba klientów w oparciu o obcą infrastrukturę: na koniec 2008 roku było ich 162,1 tysiąca.

Równolegle Telefonia DIALOG budowała silną bazę klientów internetowych – pod koniec grudnia ubiegłego roku spółka posiadała 136,8 tys. abonentów internetowych, w tym 8,6 tys. użytkowników usługi BSA, co oznacza dynamikę w stosunku do 2007 roku odpowiednio 120% i 412%.

Stabilna i konsekwentnie rosnąca baza klientów była bardzo ważna w kontekście wprowadzenia w 2008 roku do oferty zaawansowanych usług multimedialnych: obok telefonu i internetu abonenci Dialogu mogli skorzystać z cyfrowej telewizji i wideo na żądanie. Nowoczesny pakiet DIALOGmedia jest jednym z najistotniejszych elementów oferty spółki. Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów. Pod koniec roku tygodniowo podpisywanych było kilkaset umów. Na koniec 2008 roku liczba użytkowników pakietu DIALOGmedia wynosiła 3 500.

W 2008 roku Telefonia DIALOG pracowała również nad wprowadzeniem usług telefonii komórkowej jako tzw. operator wirtualny (MVNO). Od sierpnia 2008 roku do stycznia 2009 roku trwały testy techniczne platformy MVNO. Spółka zakłada wdrożenie projektu i komercyjne uruchomienie usługi w drugiej połowie 2009 roku. Usługa telefonii komórkowej będzie w pierwszym etapie skierowana do własnej bazy klienckiej i pojawi się jako kolejna usługa w pakiecie. To następny krok w kierunku pełnej konwergencji.

– Pod względem finansowym rok 2008 był okresem specyficznym. Podjęliśmy pracę nad zmianą strategii spółki, opracowaniem wieloletniego planu jej rozwoju na lata 2009-2015, oraz – przede wszystkim – nad uporządkowaniem finansów spółki – mówi Tomasz Szeląg, wiceprezes ds. finansowych Telefonii DIALOG.

W 2008 roku przychody ze sprzedaży Telefonii DIALOG wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o ponad 10% i wyniosły 548 034 tys. zł (w 2007 roku 490 339 tys. zł). Należy podkreślić, że spółka w ostatnich trzech latach generuje stabilne przychody i stabilny wynik EBITDA.

W związku z porządkowaniem finansów spółki w 2008 roku miały miejsce jednorazowe zdarzenia finansowe o charakterze nadzwyczajnym, które negatywnie wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe. W przeważającej wielkości były to jednakże transakcje bezgotówkowe, niewpływające negatywnie na sytuację płynnościową spółki.

– Wszystkie zidentyfikowane ryzyka utraty wartości majątku, jak też aktualizacje wyceny wynikające ze zmiany strategii spółki zostały ujęte i zaksięgowane w roku 2008, co oczywiście wpłynęło w znaczący sposób na pogorszenie wyników finansowych tego roku. Działanie to jednak gwarantuje spółce polepszenie perspektyw dla wyników lat kolejnych – uzasadnia prezes Szeląg.

W czwartym kwartale 2008 roku przychody Telefonii DIALOG z działalności podstawowej stanowiły  132 587 tys. zł (wobec 126 806 tys. zł w IV kwartale 2007 roku, dynamika  4,6 %). Wynik na działalności operacyjnej to strata 283 581 tys. zł (strata 11 008 tys. zł w IV kwartale 2007 roku). Wynik EBITDA osiągnięto w wartości 13 676 tys. zł (15 852 tys. zł w IV kwartale 2007 roku). Wynik netto kształtował się na poziomie ujemnym 261 516 tys. zł (zysk 40 394 tys. zł w IV kwartale 2007). [1]

Za 2008 rok Telefonia DIALOG odnotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 303 918 tys. zł (wobec zysku w wysokości 15 253 tys. zł w 2007 roku). Strata ta wynika przede wszystkim z odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki w roku 2008, w tym odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowego majątku trwałego (tzw. impairment – MSR 36 – 268 270 tys. zł), innych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego (12 521 tys. zł) oraz poniesionej inwestycji w spółkę zależną Vivid S.A. (7 545 tys. zł). Wskaźnik EBITDA wyniósł w 2008 roku 77 788 tys. zł (wobec 118 791 tys. zł w 2007 roku), zaś strata netto 287 051 tys. zł (wobec zysku 61 759 w 2007 roku). [2]

Bez uwzględniania opisanych powyżej transakcji nadzwyczajnych, tj. impairmentu, odpisów aktualizujących oraz innych transakcji o charakterze jednorazowym, wpływających na wynik z działalności operacyjnej spółki, wynik finansowy brutto Telefonii DIALOG w 2008 roku byłby dodatni, a EBITDA wyniosłaby 123 420 tys. zł i osiągnęłaby wartość wyższą niż w roku 2007.

W 2009 roku Telefonia DIALOG prognozuje wzrost przychodów ze sprzedaży (bez uwzględniania niskomarżowego tranzytu), wzrost marży EBITDA oraz dodatni wynik na działalności operacyjnej.

[1] W celu zapewnienia porównywalności wyników pomiędzy latami, wyniki finansowe spółki za 2007 rok, podobnie jak w przypadku 2008 roku, przygotowane zostały według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

[2] Telefonia DIALOG prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z MSSF od stycznia 2008 roku. Różnica w prezentacji wyników w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa KGHM) jest spowodowana odmienną datą przejścia na MSSF Grupy KGHM, a datą przejścia Telefonii DIALOG. W efekcie, niektóre operacje zostały ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy KGHM w roku 2007, a w Telefonii DIALOG w roku 2008.

W sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy KGHM przychody Telefonii DIALOG w 2008 roku stanowiły 548 034 tys. zł (wobec 496 042 tys. zł w  2007 roku – wzrost o 10%). Wynik na działalności operacyjnej osiągnął – 305 406 tys. zł (wobec 17 152 tys. zł w  2007 roku). Strata netto wyniosła 292 138 tys. zł (wobec zysku netto 63 372 tys. zł w 2007).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu