PKPP Lewiatan chce wycofania projektu o OFE spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się do wicepremiera Waldemara Pawlaka o interwencję i wyjaśnienie trybu prac nad nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz o wycofanie projektu spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Lewiatan domaga się także włączenia projektu ustawy do prac Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych.

Zdaniem PKPP Lewiatan przyjęty przez resort pracy tryb procedowania ustawy łamie nie tylko przepisy regulaminu pracy Rady Ministrów, ale także ustalenia partnerów społecznych przyjęte 16 lutego 2009 r. na posiedzeniu Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zamieszczony został na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 17 lutego br. Już tydzień później pojawił się tam kolejny projekt nowelizacji tej ustawy. Zaznaczamy, że żaden z nich nie był konsultowany z partnerami społecznymi. Co więcej, w uzasadnieniu do projektu jego autorzy dokonuje manipulacji stanowisk zajętych przez partnerów społecznych podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych. Z uzasadnienia wynika, że 16 lutego 2009 r. sprawa obniżenia opłat w OFE była głównym przedmiotem dyskusji Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych. Strona związkowa wyraziła „pełną aprobatę w stosunku do propozycji obniżenia wysokości prowizji, opłat i wynagrodzenia za zarządzanie”, natomiast strona pracodawców pozytywnie rekomendowała przedłożone do dyskusji założenia nowelizacji ustawy do dalszych prac.

Nie przedstawione zostało jednak pełne stanowisko partnerów społecznych przyjęte na tym posiedzeniu, a w konsekwencji uzasadnienie błędnie sugeruje, że Zespół zakończył – i to z pozytywnym skutkiem – prace nad zmianą przepisów omawianej ustawy.

Tematem prac Zespołu 16 lutego br. był projekt założeń do kompleksowej nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a nie projekt ustawy, który opublikowano ostatnio na stronie resortu pracy i który w trybie pilnym, bez konsultacji z partnerami społecznymi, przekazany został do opinii Komitetu Stałego Rady Ministrów. W dodatku Zespół nie zakończył pracy nad nowelizacja i postanowił, że negocjacje w tej sprawie będą kontynuowane na spotkaniu 12 marca br. Jednocześnie partnerzy społeczni zobowiązani zostali do przesłania pisemnych opinii nt. proponowanych w projekcie rozwiązań do 28 lutego br. Natomiast strona rządowa wezwana została do odpowiedzi na pytania partnerów społecznych zadane podczas posiedzenia Zespołu i przekazanie członom Zespołu szacunkowych kosztów wprowadzenia proponowanych zmian w życie. Żadne ze zobowiązań, do których zobligowana została strona rządowa, nie zostało dotychczas zrealizowane.

W tym kontekście musi budzić nasz niepokój, iż w państwie prawa dopuszczane są praktyki, których celem jest manipulacja i łamanie postanowień podjętych przez partnerów społecznych. Nie rozumiemy także, dlaczego nie przestrzega się zobowiązań wynikających z art. 7 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz z uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – regulamin pracy Rady Ministrów, które nakładają na członków Rady Ministrów współdziałanie przy tworzeniu prawa, m.in. z organizacjami społecznymi.

Z powyższych powodów PKPP Lewiatan domaga się wycofania projektu spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów i przekazania go do konsultacji partnerów społecznych w ramach Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. ubezpieczeń społecznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu