Grupa Kapitałowa B3System z rekordowymi wynikami za IV kwartał 2008 roku

przez | 24/02/2009

Grupa Kapitałowa B3System, zajmująca się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa systemów informatycznych, opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 23 378 tys. złotych, co oznacza wzrost o 56%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka dokonała również korekty prognoz dla grupy za cały rok 2008.

23 lutego br., czteropodmiotowa Grupa Kapitałowa B3System, w której skład wchodzą spółki: B3System, Commcord, HS Partner Pro-Test oraz Navipro, podała do publicznej wiadomości wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Przychody ze sprzedaży za trzy ostatnie miesiące zeszłego roku wyniosły 23 378 tys. złotych, notując tym samym wzrost o 56%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Osiągnięty w IV kwartale 2008 zysk netto Grupy Kapitałowej B3System, wyniósł 1 686 tys. złotych, co oznacza wzrost o 55,5%, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.  Zysk przypadający na jednostkę dominującą, został wypracowany na poziomie 1 495 tys. zł (wzrost o 38,29%).

„Uzyskane przychody to efekt realizacji kontraktów ze strategicznymi klientami, a także podpisania kilku umów o znacznej wartości, na dostarczenie i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem. Głównym czynnikiem warunkującym wypracowany zysk netto, było zawarcie przez spółki z grupy kapitałowej, umów o wyższej rentowności – szczególnie umów wdrożeniowych. Co ważne, wszyscy członkowie grupy kapitałowej odnotowali zysk w ostatnim kwartale zeszłego roku” – powiedział Mirosław Kaliński, Prezes Zarządu B3System S.A.

Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej B3System, w czwartym kwartale 2008 roku, miał sektor finansowo – ubezpieczeniowy. „Podmioty z tego rynku coraz częściej uświadamiają sobie zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu” – dodaje Kaliński. Wyodrębnienie w strukturze B3System, Działu Zamówień Publicznych, spowodowało wzrost przychodów generowanych przez sektor administracji publicznej oraz sektor handlowo-usługowy.

W dniu 23 lutego 2009 roku Grupa Kapitałowa B3System podała również korektę prognoz finansowych za rok 2008. Według szacunków grupy, przychody ze sprzedaży miały osiągnąć poziom 56.732 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk netto, poziom 2.395 tys. zł. W roku 2008, przychody ze sprzedaży wyniosły 66 373 tys. złotych, co stanowi realizację prognozy na poziomie 116,99%. Zysk netto wyniósł 2 319 tys. złotych, wypełniając prognozę w 96,82%.

„W świetle panującego kryzysu gospodarczego, jesteśmy zadowoleni ze stopnia realizacji prognoz. Udział B3System S.A. w kapitale akcyjnym HS Partner Pro-Test zmniejszył się z 99,32% do 75,06%, tym samym wielkość zysku, przypadająca dla jednostki dominującej, uległa zmniejszeniu o 24,26%. Gdyby nie to, jestem przekonany, iż zysk zrealizowalibyśmy z nawiązką” – twierdzi Mirosław Kaliński.

Ponadto, na wypracowany zysk netto, wpłynęła mniejsza rentowność realizowanych kontraktów, związana bezpośrednio z wahaniami kursów walut. Dotyczy to głównie kontraktów zawieranych w ramach przetargów, i wynika z długich terminów realizacji płatności.