Ranking funduszy inwestycyjnych – podsumowanie

Po dokonaniu przeglądu najważniejszych rynków funduszy inwestycyjnych, czas go podsumować. Tym razem analiza wyników obejmowała pełne trzy lata 2006-2008.  Wykorzystano w tym celu oficjalne dane zgromadzone przez Lipper Reuters a w przypadku Polski – Analizy Online. W każdej prezentacji zostały uwzględnione trzy fundusze, które uzyskały najwyższe trzyletnie stopy zwrotu.

Miniony rok był niezwykle trudny dla branży funduszy i tylko nielicznym  udało się przekroczyć 3-letnią stopę zwrotu 100%. Silna dekoniunktura  pozbawiła większość funduszy znaczącej części zysków osiągniętych w poprzednich latach.

W czołówce rankingu znalazło się najwięcej funduszy inwestujących w akcje spółek z rynków wschodzących, głównie z Chin oraz Brazylii. Te kraje należą do bloku BRIC, który cieszył się dużym zainteresowaniem inwestorów na całym świecie. Dynamicznie rozwijające się gospodarki, zasoby najważniejszych surowców, duże zasoby siły roboczej – to główne atuty tych krajów, które były brane pod uwagę przez inwestujące tam fundusze.

Bessa ubiegłego roku zabrała większość zysków funduszom, które jak pokazałem w poprzednim rankingu, na koniec października 2008 r. przekraczały znacznie poziom 100 proc.

Należy również zwrócić również uwagę na fundusze zarabiające na  obligacjach, których ceny zostały wywindowane w spirali spekulacji w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Godnym uwagi jest pojawienie się w czołówce rankingu funduszy inwestujących w złoto, funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych. Ich wyniki wynikają z silnych wzrostów cen złota, co ma zazwyczaj miejsce podczas kryzysów finansowych i gospodarczych.

W Polsce wśród najlepszych funduszy, inwestujących w instrumenty giełdowe, pierwsze miejsce zajął Investor FIZ zarządzany przez Investors TFI. Uzyskał on trzyletnią stopę zwrotu na poziomie 114% oraz 136% po przeliczeniu wartości jego certyfikatów na dolary.

Fundusz inwestuje w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmieniany w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Instrumenty pochodne służą celom inwestycyjnym oraz zabezpieczeniu przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych i walut.

Taki styl zarządzania pozwolił Funduszowi Investor FIZ na wykorzystanie najlepszych okazji do zarabiania a także zabezpieczyć aktywa przed deprecjacją w okresie silnej przeceny na giełdach.

Warto jeszcze zwrócić na fundusze Superfund lokujące aktywa w udziały luksemburskich funduszy hedgingowych typu managed futures. Te zyskiwały dzięki inwestycjom w kontrakty terminowe.

Wyniki na koniec stycznia 2009 r., jakie przedstawił ostatnio Lipper Reuters potwierdzają dalszą deprecjację zysków oraz wzrost strat funduszy inwestycyjnych na całym świecie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu