Niezbędne jest odblokowanie kredytów

Utrudniony dostęp do kredytów jest obecnie jednym z podstawowych problemów przedsiębiorców. Konsekwencją jest nie tylko zmniejszanie inwestycji, ale także kłopoty z bieżącym funkcjonowaniem firm. Z badań NBP wynika, że 80% banków zaostrzyło politykę kredytową. W rezultacie zmniejsza się liczba kredytów długoterminowych udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom, rośnie zaś, kredytów krótkoterminowych, udzielanych na znacznie gorszych warunkach. Tendencję tę potwierdzają wyniki ankietowego sondażu przeprowadzanego przez Konfederację Pracodawców Polskich wśród przedsiębiorców.

Ponadto, NBP potwierdził dalsze zaostrzenie warunków udzielania kredytów, mimo, że od kilku miesięcy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe, a ich łączna redukcja osiągnęła już 1,75 pkt proc.

W ubiegłym tygodniu prezydent KPP wystosował do Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pisma, w których wymienił szereg warunków i działań koniecznych do przywrócenia płynności na rynku bankowym. Andrzej Malinowski zwrócił się także do Prezesa Związku Banków Polskich, z propozycją zorganizowania Okrągłego Stołu, aby wspólnie wypracowane zostały rozwiązania problemów, które od pewnego czasu utrudniają współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a bankami. KPP oczekuje szybkich odpowiedzi na przedstawione propozycje.

Środowisko pracodawców wyraża zadowolenie z faktu opracowania przez grupę posłów projektu uchwały, wzywającej rząd do podjęcia decyzji o dokapitalizowaniu banków, w których Skarb Państwa posiada pośrednio lub bezpośrednio większościowe udziały, kwotami w wysokości umożliwiającej rozwinięcie akcji kredytowej dla działających w Polsce przedsiębiorców. Ponieważ w pełni popieramy tę uchwałę i jej uchwalenie uważamy za sprawę niezwykle naglącą, zwróciliśmy się do Marszałka Sejmu z prośbą o pilne poddanie projektu pod głosowanie.

Mamy nadzieję, że jeśli sejm przegłosuje tę uchwałę, rząd niezwłocznie podejmie działania, o których w niej mowa. Przypominamy, że rozwój gospodarczy Polski będzie wyraźnie niższy niż w poprzednich latach; Ministerstwo Gospodarki szacuje, że wzrost PKB w bieżącym roku wyniesie zaledwie 2%. Dlatego odblokowanie dostępu do kredytów jest nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne i niezbędne. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że w tej sytuacji powinnością rządu jest podjęcie wszelkich, dopuszczalnych prawem kroków, by zrealizować poselską uchwałę.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu