Dwa „Złote portfele 2008 roku” dla zarządzających Union Investment TFI

przez | 13/02/2009

Zbigniew Jakubowski, zarządzający subfunduszem UniStabilny Wzrost i Andrzej Czarnecki, zarządzający subfunduszem UniDolar Obligacje zostali nagrodzeni „Złotymi portfelami 2008 roku” przyznawanymi przez redakcję Gazety Giełdy Parkiet.

W kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu nagrodę otrzymał zarządzany przez Zbigniewa Jakubowskiego subfundusz UniStabilny Wzrost, który w 2008 roku osiągnął stopę zwrotu w wysokości 3,7 proc. Był to jedyny dodatni wynik spośród funduszy tej kategorii dostępnych na rynku. – Ubiegły roku nie należał do łatwych dla funduszy inwestycyjnych. Dlatego wypracowanie przez UniStabilny Wzrost stopy zwrotu o 17 proc. wyższej  niż benchmark pokazuje potencjał tego subfunduszu, nawet w tak trudnym czasie. Tak dobre wyniki zostały osiągnięte dzięki relatywnie niskiemu zaangażowaniu w akcjach oraz trafionych inwestycjach w częsci funduszu inwestującej w papiery dłużne –  mówi Zbigniew Jakubowski.

W kategorii najlepszy fundusz zagranicznych papierów dłużnych „Złoty portfel 2008 roku” otrzymał Andrzej Czarnecki. UniDolar Obligacje to subfundusz inwestujący głównie w papiery dłużne emitowane przez rząd USA i inne obligacje denominowane w USD spółek posiadających rating inwestycyjny i mających siedzibę w krajach OECD. W 2008 roku subfundusz zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego zarobił dla klientów 26,7 proc. Jest to największa stopa zwrotu spośród funduszy tej kategorii. – Tak dobre wyniki są spowodowane głównie trafnymi przewidywaniami wysokości obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w połączeniu z inwestowaniem w średnio- i długoterminowe papiery dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej – wyjaśnia Andrzej Czarnecki.

„Złote portfele” to nagroda, przyznawana przez redakcję Parkietu w ramach corocznej edycji nagród „Byki i Niedźwiedzie”. To jednocześnie kolejne wyróżnienie, przyznane w tym roku Union Investment TFI za wyniki osiągnięte w 2008 roku. W styczniu br. subfundusz UniStabilny Wzrost i UniWIBID SFIO zostali zwycięzcami swoich kategorii w rocznym rankingu Pulsu Biznesu. Natomiast w rankingu Gazety Prawnej i Expandera Union Investment TFI zostało uznane za najlepsze TFI w całym 2008 roku, a w podsumowaniu rocznego rankingu Gazety Giełdy Parkiet Union Investment TFI zajęło drugie miejsce.