Sprawne Państwo: granty na badania dotyczące najważniejszych problemów Polski

Program Ernst & Young Sprawne Państwo po raz czwarty organizuje konkurs na granty badawcze dotyczące kluczowych problemów naszego kraju m.in. ochrony zdrowia, infrastruktury transportowej, informatyzacji instytucji publicznych, jakości nauczania oraz badań na uniwersytetach i szkołach wyższych.

W konkursie wyłonieni zostaną naukowcy, którzy otrzymają środki finansowe na przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Wysokość pojedynczego grantu badawczego wynosi 60 000 złotych. Mogą się o niego ubiegać doktorzy nauk społecznych, mający co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej. Termin składania wniosków upływa 6 kwietnia 2009 roku. Organizatorzy przedstawią do 18 maja listę projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu, w którym wybrani naukowcy zaprezentują przed komisją konkursową swoje propozycje badań. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone 1 lipca bieżącego roku.

– Przy rozpatrywaniu wniosków będziemy się kierowali precyzyjnie określonymi kryteriami – wyjaśnia Łukasz Zalicki, partner Ernst & Young, członek Komisji Konkursowej. – Ocenie poddana zostanie oryginalność planowanego projektu badawczego, jego wkład w budowanie empirycznej wiedzy na temat instytucji publicznych w Polsce oraz znaczenie, jakie dane badanie będzie mogło mieć dla reformy konkretnego sektora. Istotnym kryterium będzie również jakość proponowanej metodologii oraz umiejętność przedstawienia polskich doświadczeń w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Zwrócimy także uwagę na potencjał autorów do przygotowania wysokiej jakości opracowania naukowego oraz umiejętność atrakcyjnego i zrozumiałego zaprezentowania wyników badań.

W ramach programu Ernst & Young Sprawne Państwo 4 marca 2009 roku zorganizowany zostanie również mistrzowski warsztat metodologiczny. Przedsięwzięcie to jest ściśle powiązane z konkursem na granty i ma na celu
poszerzenie wiedzy naukowców na temat skutecznego ubiegania
się o finansowanie badań przez międzynarodowych sponsorów.

– Jesteśmy przekonani, iż pozwoli to nie tylko na przekazanie naukowcom teoretycznej wiedzy na temat tworzenia dobrych wniosków grantowych, ale i na udoskonalenie projektów, nad którymi właśnie pracują – tłumaczy Łukasz Zalicki, partner Ernst & Young.

Warsztat poprowadzi prof. Mark Hallerberg z Hertie School of Governance w Berlinie, który w swojej karierze naukowej z powodzeniem ubiegał się o granty o łącznej wartości ponad 700 000 dolarów.

W ramach realizowanego od ponad 3 lat programu Ernst & Young Sprawne Państwo przekazano 600 000 złotych na granty badawcze dla naukowców. Ze środków tych sfinansowano wiele projektów badawczych dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych w ten sposób naukowych analiz przygotowanych zostało 10 raportów. Opracowania te zostały zaprezentowane w trakcie publicznych debat z udziałem czołowych osób ze świata nauki, polityki i biznesu.

O programie Ernst & Young Sprawne Państwo

Celem programu Ernst & Young Sprawne Państwo jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Poprzez program, Ernst & Young aktywnie włącza się do publicznej debaty nad reformą państwa. Program adresowany jest w  szczególności do środowisk politycznych, naukowych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

W ramach Programu Ernst & Young przyznaje granty badawcze niezależnym ekspertom z Polski i zagranicy o znaczącym autorytecie w dziedzinach nauk politycznych, prawnych lub ekonomicznych. Granty udzielane są w drodze międzynarodowego konkursu. Wybrani naukowcy mogą łączyć się w grupy badawcze w celu przeprowadzenia badań na temat funkcjonowania i jakości instytucji publicznych w Polsce, wykorzystując finansowe i strukturalne wsparcie firmy Ernst & Young. W efekcie prowadzonych badań powstają obszerne raporty, które prezentowane są na specjalnych debatach publicznych i seminariach.

Więcej informacji na www.sprawnepanstwo.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu