Firma Symantec osiągnęła dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale roku finansowego 2009

Firma Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) ogłosiła wyniki za trzeci kwartał roku finansowego 2009, który zakończył się 2 stycznia 2009 roku. Przychód firmy wg standardów GAAP w tym kwartale wyniósł 1,51 mld USD, natomiast przychód obliczony niezależnie od standardów GAAP osiągnął wysokość 1,54 mld USD. Wyniki osiągnięte przez firmę Symantec w trzecim kwartale przekroczyły oczekiwania w zakresie wszystkich głównych wskaźników finansowych.

Wyniki kwartalne

Wyniki obliczone według standardów GAAP: Strata netto według standardów GAAP za trzeci kwartał wyniosła 6,81 mld USD w porównaniu do zysku netto w wysokości 132 mln USD za ten sam kwartał ubiegłego roku.

Strata netto według standardów GAAP za trzeci kwartał roku finansowego 2009 obejmuje niepieniężne obciążenia z tytułu utraty wartości firmy w wysokości około 7 mld USD. Na podstawie różnych czynników, w tym bieżącej sytuacji ekonomicznej i spadku kapitalizacji rynkowej firmy, stwierdzono konieczność wykonania wewnętrznej analizy dotyczącej utraty wartości firmy. Analiza ta nie została jeszcze przygotowana i jej ukończenie jest spodziewane w czwartym kwartale roku finansowego 2009. Po zakończeniu prac nad analizą dotyczącą utraty wartości firmy wysokość tego obciążenia może zostać skorygowana.

Przychody przyszłych okresów obliczone według standardów GAAP na koniec kwartału wyniosły 2,92 mld USD. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej za trzeci kwartał wyniósł 402 mln USD w porównaniu z 462 mln USD za ten sam kwartał roku ubiegłego.

Wyniki obliczone niezależnie od standardów GAAP: Zysk netto za trzeci kwartał roku fiskalnego 2009 wyniósł 350 mln USD – o 20% więcej w porównaniu z 292 mln USD za analogiczny kwartał roku ubiegłego.  Rozwodniony zysk na akcję obliczony niezależnie od standardów GAAP wyniósł 0,42 USD — o 27% więcej w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego, kiedy to był równy 0,33 USD.

Przychody przyszłych okresów obliczone niezależnie od standardów GAAP na koniec trzeciego kwartału roku fiskalnego 2009 wyniosły 2,96 mld USD, o 2% więcej niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego, kiedy to wyniosły 2,90 mld USD.

„Efektywna realizacja sprzedaży i zdolności naszego zespołu w zakresie skutecznego promowania zalet krótkoterminowych zysków z inwestycji, jakie dają nasze rozwiązania, pozwoliła osiągnąć dochody wyższe od oczekiwanych, wbrew trudnej sytuacji gospodarczej na świecie” — powiedział Enrique Salem, dyrektor ds. operacyjnych firmy Symantec. „Połączenie wzrostu dochodów, ciągłego odkupu akcji i restrykcyjnego zarządzania wydatkami umożliwiło nam osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysków obliczanych niezależnie od standardów GAAP w kolejnym, siódmym kwartale z kolei. Znajdujemy się w dobrej pozycji do kontynuowania naszej strategii i wyjścia z kryzysu ekonomicznego jako silniejsza firma”.

Wyniki poszczególnych segmentów biznesowych

W omawianym kwartale udział sektora zarządzania pamięciami masowymi i serwerami w przychodzie firmy stanowił 37% przychodu całkowitego obliczonego niezależnie od standardów GAAP — o 1% więcej niż w roku ubiegłym. Segment rozwiązań dla klientów indywidualnych jest odpowiedzialny za 29% przychodu całkowitego obliczonego w taki sam sposób, tj. o 2% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Dział rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i zgodności zapewnił 26% przychodu całkowitego obliczonego niezależnie od standardów GAAP i zmniejszył się o 5% w stosunku rocznym. Przychody z działalności usługowej stanowiły 8% łącznego przychodu i wzrosły o 20% w stosunku rocznym.

Udział regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki stanowił 31% przychodu całkowitego, co oznacza 9% spadek w stosunku rocznym. Przychód z regionu Pacyfiku, Azji oraz Japonii w omawianym kwartale stanowił 14% przychodu całkowitego obliczonego niezależnie od standardów GAAP i zwiększył się od zeszłego roku o 1%. Udział obu Ameryk, w tym Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej i Kanady w przychodzie całkowitym wyniósł 55% i wzrósł o 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wpływ waluty

Zmiany kursów walut wpłynęły negatywnie na kwotę przychodu obliczoną niezależnie od standardów GAAP, zmniejszając ją o około 4 punkty procentowe w stosunku rocznym, jak również na przychody przyszłych okresów obliczone w ten sam sposób, które zmniejszyły się o 2 punkty procentowe w stosunku rocznym. Zmiany kursów walut wpłynęły negatywnie na kwotę przychodu z regionu Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki, zmniejszając ją o około 10 punktów procentowych, oraz na przychody w regionie Azji, Pacyfiku i Japonii, które zmniejszyły się o około 2 punkty procentowe w stosunku rocznym.

Specyfika kwartału

W omawianym okresie firma Symantec podpisała na całym świecie 448 kontraktów o wartości jednostkowej przekraczającej 300 000 USD. Spośród tych kontraktów wartość 104 umów wynosiła powyżej 1 miliona USD. W trzecim kwartale roku fiskalnego 2009 84% dużych transakcji dotyczyło zakupu wielu produktów.

Plany na czwarty kwartał roku finansowego 2009

Plany opracowano przy założeniu wartości Euro na poziomie 1,32 USD w kwartale kończącym się w marcu 2009 roku w stosunku do obecnego ważonego kursu średniego wynoszącego 1,50 USD oraz kursu z końca kwartału kończącego się w marcu 2008 roku, wynoszącego 1,58 USD.

Szacowany przychód obliczony według standardów GAAP za czwarty kwartał roku finansowego 2009 kończącego się 3 kwietnia 2009 roku wynosi od 1,475 mld USD do 1,525 mld USD. Rozwodniony zysk przypadający na akcję szacuje się według standardów GAAP na kwotę od 0,12 do 0,14 USD. Przewidywane przychody przyszłych okresów obliczone zgodnie ze standardami GAAP mieszczą się w przedziale od 2,972 do 3,072 mld USD.

Szacowany przychód w tym kwartale obliczony niezależnie od standardów GAAP wynosi od 1,49 do 1,54 mld USD. Szacowany rozwodniony zysk na akcję obliczany niezależnie od standardów GAAP wynosi od 0,33 do 0,35 USD. Szacowane przychody przyszłych okresów obliczone niezależnie od standardów GAAP zawierają się w przedziale od 3,0 do 3,1 mld USD.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu