Na skutek interwencji Elfina Ministerstwo Finansów dokonuje korekty broszury informacyjnej do zeznania PIT-36

Elfin Sp. z o.o. – producent programu do rozliczeń podatkowych Jupiter, na podstawie uwag zgłoszonych przez jednego z użytkowników programu, podjął interwencję w Ministerstwie Finansów zmierzającą do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sposobu wyliczenia podatku za rok 2008.

Na skutek tej interwencji Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 29 stycznia 2009 r. poprawioną broszurę informacyjną do zeznania PIT-36 (zmianie uległ punkt 2. na str. 20):

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/pit_2008/objpit-36pop2008.pdf

Zmiana dotyczy sytuacji, gdy podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem (lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci) i osiąga dochody zagraniczne rozliczane metodą wyłączenia z progresją (podatek wyliczany jest w oparciu o stopę procentową).

Według dotychczasowych informacji zawartych w broszurze, w celu otrzymania podatku należało pomnożyć kwotę z pozycji 167 deklaracji („Dochód do opodatkowania”) przez wyliczoną stopę procentową. Umieszczenie takiego opisu powodowało różnicę w wyliczeniu podatku na niekorzyść podatnika (podstawa podatku oraz wyliczony podatek był dwa razy większy) w przypadku rozliczenia wspólnego.

W nowej wersji broszury wprowadzono informację, że w przypadku rozliczenia wspólnego podstawę wyliczenia podatku stanowi połowa kwoty z pozycji 167 deklaracji PIT-36 („Podstawa obliczenia podatku”), a nie jak dotychczas pozycja 167 (cała). Dla rozliczenia indywidualnego wprowadzona zmiana nie ma znaczenia. Dla rozliczenia wspólnego (lub dla osób samotnie wychowujących dzieci) powoduje ona obniżenie kwoty podatku.

Elfin przygotował już odpowiednią poprawkę do programu Jupiter 2008 – nowe wersje programu dostępne są na stronach internetowych Elfina: http://pity.elfin.pl/

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu