Seagate Technology przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2009

Seagate Technology (NASDAQ: STX) podał wstępne wyniki za kwartał zakończony 2 stycznia 2009 – 37 milionów dostarczonych dysków, przychód 2,3 mld dolarów, strata netto 496 mln dolarów i strata netto na jedną akcję 1,02 dolarów.

Strata netto oraz strata netto na akcję w kwartale uwzględnia: 18 milionów dolarów kosztów  amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz inne wydatki związane z przejęciami, wydatki na restrukturyzację i związane z tym koszty przyspieszonej amortyzacji o wysokości 94 mln dolarów, odpisy 271 mln dolarów, związane rewaluacją aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Łączny wpływ tych pozycji to strata o wysokości 383 mln dolarów co oznacza stratę 0,79 dolara na jedną akcję. Spośród 94 mln dolarów wydatków na restrukturyzację, 16 mln dolarów to przyspieszona amortyzacja zapisana w koszt uzyskania przychodu (2 mln dolarów) oraz koszty rozwoju produktów (14 mln dolarów), z największą częścią tej sumy związaną z ostatnio ogłoszonymi globalnymi planami redukcji zatrudnienia.

Firma ogłosiła, że w czasie sześciu ostatnich miesięcy (okres zakończony 2 stycznia 2009) sprzedała 85 milionów dysków, przychód wyniósł 5,3 mld dolarów, strata netto 436 milionów a strata netto na akcję wyniosa 0,90 dolarów. Na stratę netto oraz stratę netto na akcję składają się:

  • 37 mln dolarów za umorzenie zakupionych wartości niematerialnych i prawnych oraz inne koszty związane z niedawnymi przejęciami
  • 145 mln dolarów związanych z czynnościami restrukturyzacyjnymi
  • 271 mln dolarów związanych z rewaluacją aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Łączny wpływ tych pozycji to o 453 mln niższy zysk, co odpowiada 0,93 dolara na akcję. Spośród 145 mln dolarów wydatków związanych z restrukturyzacją, 44 mln dolarów to przyspieszone wydatki amortyzacyjne zapisane w koszt uzyskania przychodu (30 mln dolarów) i wydatki na rozwój produktów (14 mln dolarów), z największą częścią tej sumy związaną z poprzednio ogłoszonymi globalnymi planami redukcji zatrudnienia.

Jak ujawniono 24 grudnia 2008 w Formularzu 8-K, firma dowodzi, że konieczny jest odpis aktualizujący wartości firmy oraz potencjalnie odpisy aktualizujące wartość innych aktywów długoterminowych. Wartość firmy i aktywów długoterminowych, podlegająca tej ocenie, wynosi odpowiednio około 2,3 mld USD oraz 2,6 mld USD. Odpowiednie wyniki dla kwartału zakończonego 2 stycznia 2009 są danymi wstępnymi, jako że wyceny i analizy wymagane, aby określić wielkość odpisów nie zostały jeszcze zakończone. Szczegółowe analizy będą przygotowane zgodnie z harmonogramem i zamieszczone w Formularzu 10-Q.

„Skupiamy się na wykonaniu naszego planu biznesowego oraz dopasowaniu struktury kosztów firmy do obecnych realiów ekonomicznych” – powiedział Steve Luczo, chairman, president & CEO. „Wierzymy, że Seagate ma stabilną przyszłość a prognozy dotyczące popytu na pamięci masowe są obiecujące. Przed firmą stanęły jednak wyzwania, z którymi Seagate musi się zmierzyć przez najbliższy rok. Rada Nadzorcza i kadra zarządzająca skupia się na budowaniu płynności i poprawie bilansu, aby zapewnić firmie konkurencyjność w czasie niestabilnej sytuacji makroekonomicznej. Technologia, inwestycje oraz możliwości Seagate pozostają nienaruszone. Wierzymy, że wykorzystanie tych atutów zaowocuje wiodącą pozycją naszych produktów w branży”.

Plany biznesowe

Firma szacuje, ze w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie, w kwartale, który zakończy się w marcu 2009, zostanie sprzedanych około 110 milionów dysków twardych. Seagate nie sądzi, że nastąpią znaczące zmiany jeśli chodzi o firmy udział w rynku i przewiduje, że kolejny kwartał przyniesie dochód w wysokości 1,6 – 2,0 miliarda USD. Firma stara się oszacować zapotrzebowanie na pamięci masowe, co pozwoli jej dopasować strukturę kosztów do obecnej sytuacji makroekonomicznej. Dodatkowo, szacuje się, ze firma poniesie dodatkowe koszty, związane bazpośrednio z planami redukcji zatrudnienia.

W obliczu niestabilnej sytuacji na światowych rynkach, rzeczywiste wyniki finansowe Seagate mogą różnić się od tych, które zostały przedstawione na podstawie obecnych oczekiwań.

Środki pieniężne i płynność

Poprzez decyzje o ograniczeniu wydatków kapitałowych, obniżeniu kosztów operacyjnych i dostosowaniu produkcji do popytu, firma w dalszym ciągu koncentruje się na budowaniu płynności i poprawie bilansu. Te działania pomogą Seagate w wygenerowaniu lub uzyskaniu źródeł płynności na dalsze funkcjonowanie.

  • Gotówka, inne aktywa pieniężne oraz inwestycje krótkoterminowe na koniec kwartału wynoszą 1,3 mld dolarów, wzrost o 156 mln w porównaniu z poprzednim kwartałem.
  • W przeciągu kwartału firma pożyczyła 350 mln dolarów w ramach istniejącej umowy o kredycie obrotowym o wartości 500 mln dolarów. Pozostała, niewykorzystana wartość kredytu, po uwzględnieniu pożyczonych 350 mln dolarów oraz akredytyw o wartości 50 mln dolarów, wynosi 100 mln dolarów.
  • Rada Nadzorcza zaaprobowała redukcję kwartalnej dywidendy do 0,03 dolara na akcję. Decyzja ta ma na celu redukcję odpływu środków pieniężnych o około 175 mln dolarów w czasie następnych 12 miesięcy.
  • W porównaniu z poprzednim kwartałem, wskaźnik rotacji należności w dniach (DSO) pozostał na niezmienionym poziomie 42 dni, wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (DPO) obniżył się o 6 dni do 64 dni, a wskaźnik cyklu zapasów w dniach (DIO) zwiększył się o 4 dni do 37. Uwzględniając te wskaźniki, cykl konwersji gotówki wydłużył się o 10 dni do 15 dni.
  • Zobowiązania całkowite wynoszą 2,4 mld dolarów uwzględniając zaciągnięty kredyt obrotowy. Zobowiązania długoterminowe przez najbliższe 18 miesięcy obejmują głównie 300 mln dolarów w październiku 2009 (obligacje o zmiennym oprocentowaniu) oraz 135 mln dolarów w kwietniu 2010 (obligacje zamienne o oprocentowaniu 6,8%).
  • Inwestycje kapitałowe w pierwszych 6 miesiącach roku fiskalnego 2009 wyniosły 494 mln dolarów. Firma oczekuje całkowitych wydatków kapitałowych w roku fiskalnym 2009 na poziomie 650 mln dolarów. Na podstawie obecnej oceny sytuacji makroekonomicznej, firma przewiduje, iż wydatki kapitałowe w roku fiskalnym 2010 będą poniżej 500 mln dolarów.

Dodatkowe informacje dotyczące wyników finansowych drugiego kwartału 2009 można znaleźć na stronie www.seagate.com.

Dywidendy i odkup akcji

Firma Seagate ustaliła wysokość kwartalnej dywidendy na 0.03 dolara na akcję, która zostanie wypłacona 20 lutego 2009 roku lub wcześniej, wszystkim udziałowcom odnotowanym do 6 lutego br.

Odtworzenie telekonferencji

Odtworzenie konferencji będzie dostępne do 29 stycznia 2009, do godziny 5.59 czasu polskiego. Można się będzie z nim zapoznać na stronie internetowej Seagate pod adresem www.seagate.com

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu