Plan antykryzysowy Ministerstwa Gospodarki – dużo ogólników, mało konkretów

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej, projekt działań na rzecz stabilności i rozwoju przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki jest mało konkretny i wymaga uszczegółowienia. Jednocześnie popieramy priorytety zawarte w projekcie. Zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, wzmocnienie systemu finansowania MSP, przyspieszenie inwestycji ze środków UE, rozwój innowacyjności oraz uelastycznienie rynku pracy – są to rozwiązania, o które apelują od dłuższego czasu polscy przedsiębiorcy.

Środowisko przedsiębiorców, coraz bardziej zaniepokojone skutkami światowego kryzysu finansowego, oczekiwało od projektu nie ogólników, a konkretnych propozycji rozwiązań oraz spójności z zapisami budżetu państwa i polityką gospodarczą Rządu.Niestety, przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki projekt w wielu miejscach nie spełnia tych warunków. Przykładem braku spójności mogą być np. zapisy dotyczące prognoz wzrostu gospodarczego. W projekcie Ministerstwa Gospodarki możemy przeczytać, że w 2009 r. nastąpi dalsze spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 2 %. To istotna różnica w stosunku do zapisów ustawy budżetowej, która ten wskaźnik określa na poziomie 3,7%. Różnica we wpływach do budżetu państwa pomiędzy tymi wskaźnikami jest niebagatelna – wynosi kilkanaście miliardów złotych.

Wiele zapisów w programie, ze względu na swój bardzo ogólny charakter, trudno oceniać merytorycznie. Przykłady zaczerpnięte z dokumentu MG: „będziemy dążyć do zunifikowania umowy leasingu i usprawnienia leasingu konsumenckiego”; „MG postuluje … ograniczenie okresu opłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za czas choroby pracownika” (działanie II); „upowszechnienie poręczeń BGK jako elementu stabilizującego system poręczeniowy w Polsce” (działanie III); zastąpienie podatku akcyzowego rejestracyjnym podatkiem ekologicznym.” (działanie III).

Jednym z nielicznych, konkretnych rozwiązań zaproponowanych w programie jest propozycja rozszerzenia prawa do otrzymywania zaliczek, w związku z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy UE, na wszystkich przedsiębiorców.

Zapisy projektu działań dotyczące polityki energetycznej i związane z wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zapowiedzi wprowadzenia ułatwień w odniesieniu do efektywności energetycznej powinny znaleźć się raczej w oddzielnym dokumencie jako działania konieczne z uwagi na uregulowania unijne i niezależne od skutków kryzysu gospodarczego.

„Oczekiwaliśmy, że w ciągu kilku tygodni od prezentacji rządowego „Planu stabilności i rozwoju” pod koniec ubiegłego roku, przedstawiony zostanie szczegółowy program działania poszczególnych resortów, a nie tylko robocza wersja projektu działań Ministerstwa Gospodarki. Intencje resortu gospodarki są dobre, ale wymagają jak najszybszego przedstawienia konkretnych propozycji rozwiązań legislacyjnych, które pozwolą na złagodzenie skutków kryzysu. Same ogólniki z pewnością nie pomogą polskim przedsiębiorcom w walce z kryzysem” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu