Niższe opłaty dystrybucyjne PTE niebezpieczne dla systemu

PKPP Lewiatan przeciwna jest propozycjom przyspieszenia obniżania opłat dystrybucyjnych, jakie pobiera otwarty fundusz emerytalny z wpłacanych do niego składek. Może to bowiem doprowadzić do wyeliminowania części towarzystw emerytalnych z rynku. W konsekwencji ograniczona zostałaby konkurencja, a tym samym osłabione bezpieczeństwo systemu ubezpieczeń i pozycja ubezpieczonych. Przypominamy także, że obowiązująca obecnie ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przewiduje obniżanie opłat pobieranych przez PTE w najbliższych latach.

W sytuacji, gdy większość PTE do końca 2007 r. ze swych zysków nie pokryła jeszcze nakładów poniesionych na tworzenie PTE i ich funkcjonowania w pierwszych latach reformy (mimo upływu 8 lat), akcjonariusze części towarzystw przy kolejnej obniżce opłat będą zmuszeni do likwidacji lub zbycia swych towarzystw na rzecz innych podmiotów, co doprowadzi do ograniczenia konkurencji między PTE ze szkodą dla ubezpieczonych.

Na towarzystwa emerytalne ustawą o emeryturach kapitałowych nakłada się ponadto nowe zadania związane z wypłatą okresowych emerytur kapitałowych, jednak bez zapewnienia źródeł ich finansowania. W tym kontekście obniżka opłat jest jeszcze bardziej problematyczna.

Niezrozumiałe dla Konfederacji są argumenty, że obniżka opłat zasadna jest także ze względu na aktualnie słabe wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych. Od początku działalności, czyli w długim okresie, OFE osiągają atrakcyjne stopy zwrotu, co potwierdzają analizy Ministerstwa Pracy. Kiedy roczne wyniki OFE były wysokie, nikt nie sugerował, że trzeba zwiększać ich wynagrodzenie.

Po wprowadzeniu w 2003 r. maksymalnego poziomu prowizji od składki twierdzono, że wszystkie podmioty (poza jednym) ustaliły pobierane przez siebie prowizje na maksymalnym poziomie 7%. Z analizy danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika jednoznacznie, że średnia opłata dystrybucyjna pobierana od składek odprowadzanych do funduszy emerytalnych kształtowała się w roku 2007 na poziomie 5,95% ich wartości. Wynika to z faktu, że opłatę dystrybucyjną niższą niż 7% płacą członkowie siedmiu, a nie jednego funduszu.

PKPP Lewiatan uważa jednak, że istnieje możliwość wzmocnienia konkurencji w zakresie wysokości opłat od składek pobieranych przez PTE. Dokonać tego można poprzez przywrócenie możliwości różnicowania opłaty od składki w zależności od długości stażu ubezpieczeniowego. Takie rozwiązanie, umożliwiające oferowanie niższych opłat klientom z dłuższym stażem, obowiązywało do 2003 r., a jego likwidacja przyczyniła się do ograniczenia konkurencji w zakresie wysokości opłat. Przywrócenie swobody kształtowania opłat przy zachowaniu obecnych stawek maksymalnych byłoby nie tylko lepsze dla konkurencji na rynku, ale i obniżyłoby koszty funkcjonowania całego systemu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu