Przejdź do treści

Inwestycje.pl: Najważniejsze zmiany w kodeksie spółek handlowych

8 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2008 r. Nr 217, poz. 1381). Znowelizowała ona część przepisów kodeksu spółek handlowych.

Główna zmiana polega na modyfikacji warunków związanych z utworzeniem spółki kapitałowej. Na mocy nowej ustawy kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5 tys. złotych (zamiast dotychczasowych 50 tys. zł) – art. 154 § 1, natomiast kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 tys. złotych (zamiast dotychczasowych 500 tys. zł) – art. 308 § 1.

Równie istotną zmianą w stosunku do poprzedniej regulacji jest zniesienie obowiązku przekształcania spółek cywilnych w jawne (art. 26 § 4). Do tej pory było to konieczne, jeśli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą (zgodnie z przepisami o rachunkowości) obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nowelizacja przewiduje, że spółka cywilna nadal może zostać przekształcona w jawną – nie jest to już jednak obowiązkiem.

Jednocześnie dokonano liberalizacji przepisów dotyczących relacji między jedynym wspólnikiem/ akcjonariuszem spółki kapitałowej a tą spółką, poprzez uchylenie § 2 i 3 art. 173 kodeksu spółek handlowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz § 3 i 4 art. 303 (spółka akcyjna). Oznacza to zwolnienie z obowiązku zachowania kwalifikowanej pisemnej formy dla oświadczenia woli jedynego wspólnika adresowanego do spółki (w tym wypadku formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym) w tzw. sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki. Ten wymóg zastąpi zwykła forma pisemna ad solemnitatem (pod rygorem nieważności), chyba że ustawa w poszczególnych wypadkach będzie wprowadzać inne rozwiązanie (art. 17 § 1 k.s.h.).

Dokonano również modyfikacji sankcji karnej w jednym z przepisów o spółce akcyjnej (art. 595 § 1). Zgodnie z jego treścią ten, kto będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach, albo będąc komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie, podlega grzywnie do 5 tys. złotych.

Nowelizacja określa również termin wypłaty dywidendy – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nim dzień określony w uchwale wspólników. Jeżeli nie zostanie w niej określony, dywidenda będzie wypłacona w dniu wyznaczonym przez zarząd (art. 193 § 4). W przypadku spółki akcyjnej termin wypłaty dywidendy określa uchwała walnego zgromadzenia lub – jeżeli uchwała tego nie określi – termin zostaje wyznaczony przez radę nadzorczą (art. 348 § 4).

Justyna Niedzielska, Inwestycje.pl