Elastyczny czas pracy – sposobem na ograniczenie skutków kryzysu

przez | 23/01/2009

Dzisiejsze posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji Trójstronnej, będzie poświęcone tym problemom polskiego rynku pracy, które są konsekwencją światowego kryzysu ekonomicznego. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich skutecznym sposobem na zminimalizowanie skutków kryzysu w sferze zatrudnienia, ograniczenie sezonowych wahań liczby pracujących i bezrobotnych, a przede wszystkim na ułatwienie firmom zatrzymania wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, jest umożliwienie pracodawcom, by mogli elastycznie zarządzać czasem pracy.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w KPP wskazują, iż niedostatecznie elastyczne przepisy kodeksu pracy, regulujące czas pracy, są istotną barierą w utrzymaniu obecnego stanu zatrudnienia w polskiej gospodarce.

Konfederacja Pracodawców Polskich proponuje doprowadzić do uelastycznienia czasu pracy poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań:

  • systemową zmianę kodeksu pracy umożliwiającą rozliczanie czasu pracy według okresu rozliczeniowego, a nie tak, jak jest obecnie – doby pracowniczej. Rozwiązanie to daje stronom szeroki zakres swobody regulowania treści stosunku pracy i jest pożądanym kierunkiem zmian zachęcającym do rozwoju zbiorowego prawa pracy. Byłoby to zgodne z podejściem UE do rozliczania i organizowania czasu pracy,
  • stosowanie dłuższych okresów rozliczeniowych, do 12 miesięcy,
  • umożliwienie stosowania i upowszechnienie tzw. indywidualnych kont czasu pracy, na których kumulowane są godziny w których, ze względu na brak produkcji wynikającej ze spadku sprzedaży na rynku, pracownik nie świadczył pracy, choć otrzymał należne mu wynagrodzenie. Tak zebrane godziny, mogą zostać „odebrane”, w sytuacji dużego zapotrzebowania na pracę. Firmy, które na zachodzie stosują takie rozwiązanie, tworzą bardziej bezpieczne, stabilne miejsca pracy i nie boją się inwestować w kapitał swoich pracowników,
  • wprowadzenie zmian w prawie, umożliwiających powszechne stosowanie  klauzuli opt – out,
  • modyfikację przepisów kodeksu pracy, które spowodują upowszechnienie stosowania niektórych systemów czasu pracy, np.: pracy weekendowej, pracy w systemie skróconego, przerywanego lub indywidualnego czasu pracy.

Ponadto uważamy, że w obecnej sytuacji, korzystne byłoby wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wspieranie pracodawców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w sytuacji, w której mają przejściowe trudności finansowe. Zastrzegamy, że tego typu pomoc, powinna być udzielana tylko tym podmiotom, które wykażą, iż jest im niezbędna, by uchronić firmę przed upadłością.