KIG za zmianami w Kodeksie Pracy

Krajowa Izba Gospodarcza popiera zaproponowany na posiedzeniu Komisji „Przyjazne Państwo” w dniu 14 stycznia 2009 r. przez Adama Szejnfelda, Wiceministra Gospodarki, projekt nowelizacji Kodeksu Pracy.  Zakłada on zniesienie krytykowanego przez środowisko przedsiębiorców obowiązku zatrudniania w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, pracownika odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową.

„Ten zapis w ogóle nie powinien się znaleźć w znowelizowanym Kodeksie Pracy, ale jeśli już tak się stało, powinien zostać jak najszybciej usunięty” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Przypomnijmy , art. 2091 § 1 pkt 2 znowelizowanego Kodeksu Pracy  zobowiązuje od 18 stycznia 2009 roku wszystkich pracodawców, niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników, do wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych właśnie za ochronę przeciwpożarowa i ewakuację pracowników. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej zapis ten stanowi poważne naruszenie  art. 8 pkt. 2 Dyrektywy 89/391/EWG, który to artykuł stanowi, że liczba takich pracowników, ich wyszkolenie oraz wyposażenie powinno uwzględniać wielkość i rodzaj zagrożeń jak i wielkość przedsiębiorstwa. Za niedopuszczalne należy uznać narzucenie równie kosztownych i uciążliwych obowiązków w tym zakresie dla przedsiębiorstw zatrudniających kilku pracowników  i dla dużych firm zatrudniających setki pracowników.

Zaproponowany na posiedzeniu Komisji „Przyjazne Państwo” w dniu 14 stycznia br. przez Pana Adama Szejnfelda, Wiceministra Gospodarki, projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakłada przede wszystkim wykreślenie w art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy odesłania do przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Jest to propozycja, która poza likwidacją zbędnego i kosztownego dla pracodawców obowiązku wyznaczenia pracownika, który posiadałby uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, wpisuje się w postanowienia Dyrektywy 89/391/EWG.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu