Prawo telekomunikacyjne – niezbędne dalsze uzgodnienia

Dzisiaj Komisja Infrastruktury będzie rozpatrywać projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne. Celem tego projektu jest dostosowanie przepisów ustawy do prawa Unii Europejskiej. Konfederacja Pracodawców Polskich przedstawia swoje uwagi.

W opinii KPP projekt nowelizacji uwzględnia uwagi przekazane w toku konsultacji z operatorami m.in. dotyczące analiz rynków (możliwość odwołania się od decyzji Prezesa UKE) oraz rezygnacji z niektórych uciążliwych dla operatorów obowiązków (rygor natychmiastowej wykonalności kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UKE, a także uporządkowanie zakresu oraz terminu zbierania informacji przez Prezesa UKE).

Zgodnie z proponowanymi zmianami, przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie miał obowiązek informowania o każdej zmianie cennika usług telekomunikacyjnych oraz o każdej obniżce cen usług. Obecnie operatorzy mają obowiązek informowania wyłącznie o podwyższeniu cen usług telekomunikacyjnych. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, przedsiębiorca powinien mieć swobodę w zakresie obniżania cen usług telekomunikacyjnych oraz możliwość reagowania na działania konkurencji w tym zakresie. Tymczasem ustawodawca, chce nałożyć na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązek pisemnego informowania o obniżkach cen z odpowiednim wyprzedzeniem.

KPP zauważa również potrzebę przedyskutowania aktualnych zapisów projektu nowelizacji dotyczących przechowywania różnych informacji. Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych rozszerza zakres danych m.in. o dane o połączeniach niezrealizowanych. KPP zwraca uwagę, że każde, nawet uzasadnione, rozszerzenie obowiązków w tym względzie oznacza dodatkowe koszty ponoszone przez operatorów.

W omawianym projekcie brakuje przepisów sprzyjających rozwojowi nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Podkreślamy, że dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych fundamentalną kwestią przy podjęciu decyzji dotyczącej inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną, jest kwestia odzyskania poniesionych na nią wydatków. Uważamy, że przedsiębiorca musi mieć możliwość planowania kosztów szczególnie teraz – w obliczu światowego kryzysu gospodarczego.

Pomimo tego, że wiele zmian w projekcie ustawy należy uznać za korzystne, to, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, omawiany projekt wymaga dalszych uzgodnień i dyskusji w Parlamencie. Intensywne prace niezbędne będą zwłaszcza w zakresie zmian regulaminów usług, ustanowienia przepisów o zmianie sposobu wykonywania kar pieniężnych i uznania audytu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu