Przejdź do treści

Nowe możliwości „private equity”

W obliczu kontynuacji spadków kursów akcji warto zwrócić uwagę na ogromny rynek funduszy lokujących w spółki nienotowane na żadnej z giełd. W znakomitej większości jest on opanowany przez inwestorów dysponujących dużymi kapitałami, zazwyczaj są to inwestorzy instytucjonalni. Jednak obok funkcjonują fundusze, które dzięki publicznym emisjom certyfikatów inwestycyjnych odsłaniają przed niemal każdym możliwości korzystania z potencjału spółek niepublicznych. Określane potocznie mianem funduszy „private equity” funkcjonują w Polsce na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Inwestycjami na rynku funduszy aktywów niepublicznych warto się zainteresować w przypadku:

  • chęci uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu, licząc się jednak z podjęciem większego ryzyka,
  • chęci zrealizowania inwestycji opartej na analizie fundamentalnej, ale w horyzoncie co najmniej kilku lat,
  • chęci zdywersyfikowania portfela, szczególnie znacznego uniezależnienia od trendów giełdowych,
  • chęci znalezienia się w elitarnym gronie inwestorów rynku niepublicznego,
  • poszukiwania instrumentów alternatywnych względem giełdy.

Obecnie możliwość zainwestowania na rynku funduszy aktywów niepublicznych stwarza emisja certyfikatów funduszu Investor LBO FIZ. Za miniony rok zyskał on 14 proc., mimo silnej dekoniunktury.

Przewiduje się, że w pierwszym kwartale 2009 roku fundusz zainwestuje jeszcze w przynajmniej dwie nowe spółki. Prowadzone są rozmowy w sprawie kolejnych inwestycji. Sytuacja na rynku giełdowym spowodowała, że Fundusz ma możliwość lokowania swoich środków w coraz lepsze przedsięwzięcia po coraz niższych wycenach.

Planowane projekty to przede wszystkim sektor produkcyjny, często niszowy, posiadający unikalne technologie lub też zdecydowaną pozycję lidera w danym segmencie. Dzięki selekcji tego typu projektów spółki, jakie znajdą się w portfelu Funduszu Investor LBO FIZ  będą bardziej odporne na skutki kryzysu.

Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Investor LBO FIZ jest prowadzona w dniach 7 – 27 stycznia 2009 r. w 155 placówkach Banku BGŻ. Cena certyfikatu została ustalona na 1.141,69 zł.

Warto dodać, że Decyzją Zarządu Investors TFI wszyscy Inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej) przy zakupie certyfikatów