Polycom ogłasza przewidywalne wyniki czwartego kwartału

Firma Polycom, Inc. [Nasdaq: PLCM], światowy lider w dziedzinie technologii telepresence, jak również rozwiązań z zakresu komunikacji głosowej i video ogłosiła przewidywane wyniki czwartego kwartału 2008 roku.
Spółka spodziewa się osiągnąć za IV kwartał kończący się 31 grudnia 2008 roku przychody netto w przedziale od $263 milionów do $265 milionów, w porównaniu do $263,3 milionów w IV kwartale 2007 roku. Ponadto Spółka spodziewa się zysków na akcję (diluted share) w przedziale od $0,39 do $0,41 wyliczonych na podstawie Non-GAAP1, w porównaniu do $0.42 na akcję w czwartym kwartale 2007 roku oraz w przedziale $0,29 do $0,31 wyliczonych na podstawie opartej na GAAP, w porównaniu do $0,25 na akcję w porównywalnym okresie roku poprzedniego. (Szczegóły przeliczeń podane w tabelach poniżej).

Według grup produktów, Polycom przewiduje następujące wyniki:

  • Znaczący wzrost rok do roku, ale niewielki kwartalny spadek przychodów ze sprzedaży rozwiązań video spowodowany małym wzrostem systemów sieciowych, a także znaczący wzrost sprzedaży rok do roku w dziedzinie komunikacji video.
  • Kwartalny i rok do roku spadek przychodów w dziedzinie rozwiązań audio.

Według regionów, Spółka przewiduje następujące wyniki:

  • Znaczny wzrost przychodów, kwartalnie i rok do roku, w regionie EMEA (Europa, Azja, Bliski Wschód);
  • Niewielki kwartalny wzrost przychodów, ale spadek w okresie rok do roku w Azji;
  • Kwartalny i rok do roku spadek przychodów w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.

W oparciu o wstępne informacje, Polycom przewiduje ogłoszenie zaległości w przedziale od $59 milionów do $60 milionów, co stanowi wzrost rok do roku z nieznacznym spadkiem w stosunku do trzeciego kwartału. Spodziewany jest wzrost przychodów przyszłych okresów zarówno kwartalnie, jak i rok do roku.

Ponadto, Polycom ogłosił wdrożenie planu redukcji zatrudnienia mającego na celu obniżenie kosztów spółki przy utrzymaniu elastyczności inwestycji w obszarach strategicznego wzrostu biznesu. Plan obejmuje likwidację około 150 stanowisk, co oznacza 6% globalnego zatrudnienia, przy czym większość tych zwolnień nastąpi natychmiast. Spółka spodziewa się poniesienia w pierwszym kwartale 2009 roku kosztów restrukturyzacji oraz wydatków pieniężnych w łącznej kwocie około $6,5 miliona, wynikających z tych działań i głównie związanych z odprawami i innymi świadczeniami przy rozwiązywaniu umów o pracę.

“Światowa sytuacja ekonomiczna wpłynęła na nasze wyniki w czwartym kwartale, ale, co podkreślamy, udowodniła ona również zdolność branży systemów video, charakteryzującej się wysokim zwrotem na inwestycji do szybkiej regeneracji,” mówi Robert Hagerty, Prezes i Dyrektor zarządzający.
“Jak wykazują wyniki finansowe naszej działalności, w czwartym kwartale podjęliśmy aktywne działania dla zapewnienia kontroli kosztów operacyjnych i wdrożenie restrukturyzacji, co również przyczyni się do optymalizacji struktury naszych kosztów w bieżącycm roku 2009.”

Ogłoszenie wyników za czwarty kwartał 2008

Poniższe przewidywane wyniki oparte są na wstępnej analizie operacji za kwartał kończący się 31 grudnia 2008 dokonanej przez Zarząd. Spółka ogłosi ostateczne wyniki za kwartał zgodnie z planem, tj. po zamknięciu giełdy w dniu 21 stycznia 2009 roku.

Wskaźniki finansowe Non- GAAP wyłączają koszt kompensaty na akcję, wpływ kosztu kompensaty na akcję na stawki gwarancyjne, wpływ kosztu sprzedaży na korektę księgową zapasów, koszty związane z akwizycjami, koszty prac badawczo-rozwojowych w toku, amortyzację i nabyte wartości niematerialne, koszty restrukturyzacji, rezerwy na kosultacje prawne i wypłaty w tego tytułu, zyski (straty) z inwestycji strategicznych oraz efekt w podatku dochodowym wynikającym z uprzednich korekt. Włączając
wpływ tych pozycji nie ujętych w GAAP, spółka spodziewa się zysku netto wyliczonego na podstawie opartej na GAAP za czwarty kwartał 2008 roku w przedziale od $0,29 do $0,31 na rozwodnioną akcję, w porównaniu do zysku netto wyliczonego na podstawie opartej na GAAP w wysokości $0,25 na rozwodnioną akcję w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Przeliczenie przewidywanego przedziału zysku netto na rozwodnioną akcję wyliczonego na podstawie opartej na GAAP na przewidywany zysk netto na rozwodnioną akcję wyliczony na podstawie nie opartej na GAAP za trzy miesiące kończące się 31 grudnia 2008 roku oraz przeliczenie zysku netto na rozwodnioną akcję wyliczonego na podstawie opartej na GAAP na zysk netto na rozwodnioną akcję wyliczony na podstawie nie opartej na GAAP za trzy miesiące kończące się 31 grudnia 2007 roku przedstawiono na końcu niniejszego komunikatu prasowego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu