PKPP Lewiatan o wecie Prezydenta dla ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych

PKPP Lewiatan nie podziela wątpliwości Prezydenta dotyczących ustawy określającej zasady tworzenia i funkcjonowania zakładów emerytalnych, w tym argumentu, że nie określa ona rozwiązań zapewniających należytą ochronę interesów emerytów, w szczególności przed negatywnymi zmianami gospodarczymi oraz potencjalnymi kryzysami finansowymi.

Ustawa o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych bardzo szczegółowo precyzuje zasady tworzenia i funkcjonowania zakładów emerytalnych, które w swoim działaniu są ograniczone przepisami ściśle regulującymi gospodarkę finansową. Każdy zakład miał z mocy przepisów nowej ustawy posiadać środki własne w formie tzw. rezerwy regulacyjnej, która w razie potrzeby miała być przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat z inwestycji funduszu.

Inne przepisy gwarantujące bezpieczeństwo ubezpieczonych nakazywały zakładom tworzenie rezerwy dożywotnich emerytur kapitałowych oraz ograniczenie możliwości inwestowania pieniędzy emerytów za granicą do maksymalnie 5 proc. aktywów funduszu. Zakłady miały również zatrudniać doradcę inwestycyjnego oraz aktuariusza, który miał się troszczyć o bezpieczeństwo środków ubezpieczonych. Ponadto, 90% zysku z inwestycji aktywów funduszu miało służyć sfinansowaniu podwyżek dożywotnich emerytur kapitałowych.

Mając na uwadze obostrzenia przewidziane w ustawie, których podstawowym celem było zagwarantowanie bezpieczeństwa ubezpieczonych, argument – odnoszący się do niewystarczającego zabezpieczenia interesów przyszłych emerytów przed skutkami ewentualnych kryzysów gospodarczych – nie jest do końca zrozumiały.

W uzasadnieniu do odmowy podpisania ustawy Prezydent podniósł też wątpliwości dotyczące zbyt niskiej wysokości opłat za zarządzanie funduszem oraz niedostatecznej wysokości kwoty wpłat dokonywanych przez zakłady emerytalne na rzecz Funduszu Gwarantowanych Dożywotnich Emerytur Kapitałowych.

Nie wzięto jednak pod uwagę, że podniesienie kwoty wpłat na w/w fundusz, przy jednoczesnym obniżeniu wysokości opłat za zarządzanie tym funduszem, postawi pod znakiem zapytania rentowność funkcjonowania zakładów emerytalnych, a w konsekwencji powstanie konkurencyjnego rynku wypłat świadczeń z II filara.

Pięcioletni okres na utworzenie zakładów emerytalnych jest tylko z pozoru okresem długim, wystarczającym na swobodne przygotowanie nowej ustawy. Należy pamiętać, że za pięć lat zakłady mają rozpocząć pierwsze wypłaty, a więc ich utworzenie powinno nastąpić znacznie wcześniej, dając możliwości: zatrudnienia pracowników zakładu, przygotowania technicznego wypłaty świadczeń, przeprowadzenia wszystkich procedur prawnych mocujących funkcjonowanie zakładu oraz utworzonego funduszu, etc. Istnieje też konieczność zgromadzenia środków mających stanowić kapitał zakładowy (75.000.000 zł, po 2018 r. 100.000.000 zł.), pozyskanie których nie jest możliwe z dnia na dzień.

PKPP Lewiatan apeluje w związku z tym do posłów o odrzucenie weta Prezydenta dla ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu