Mniej obciążeń dla pracodawców

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera projekt nowelizacji ustawy – Kodeks Pracy przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i polityki Społecznej. Projekt zakładający uproszczenie procedury wydawania świadectw pracy, i zmian zasad przeprowadzania wstępnych badań lekarskich, ma doprowadzić do zniesienia obciążeń biurokratycznych nałożonych na pracodawców.

Zdaniem KPP, przepisy na podstawie których  pracownik posiadający aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nie będzie musiał ponownie poddać się wstępnym badaniom w przypadku podjęcia przez niego pracy na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy, w istotny sposób odciążą pracodawców. Taka sytuacja będzie możliwa jednak jedynie wówczas kiedy warunki wykonywania pracy na tym stanowisku nie ulegną zmianie.

Naszym zdaniem, niezwykle istotną zmianą jest również zapis zwalniający pracodawcę od wydawania świadectwa pracy po każdorazowym wygaśnięciu umowy na czas określony, chyba, że pracownik wystąpi z takim żądaniem. Pracodawca będzie jedynie zobowiązany do wydania świadectwa pracy z umów zawartych na czas określony z okresu ostatnich dwóch lat. Takie rozwiązanie w znaczący sposób przyczyni się do zniesienia zbędnych obciążeń biurokratycznych.

Podkreślamy, że obecnie obowiązujące rozwiązania nie odpowiadają na zmiany zachodzące na dynamicznym rynku pracy. Proponowane zmiany nie zmniejszają praw pracowników oraz nie niosą zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wpisują się w unijną inicjatywę Better Regulation, stanowiącą jeden z priorytetów Strategii Lizbońskiej – najważniejszego programu reform społeczno – gospodarczych Unii Europejskiej, uzgodnionego przez Radę Europejską w marcu 2000 r.

Zdaniem KPP, w okresie zagrożenia skutkami kryzysu finansowego polska gospodarka potrzebuje likwidacji prawnych i biurokratycznych obciążeń. Przedstawiona w projekcie koncepcja odpowiada na te wyzwania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu