Nowe przepisy przeciwpożarowe obciążą pracodawców

W świetle nowych przepisów Kodeksu pracy, które wejdą w życie 18 stycznia 2009 r., każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Wyznaczony pracownik powinien między innymi zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na ich terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej oraz zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Zobowiązuje to pracodawcę do zatrudnienia nowego pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami lub zapewnienie przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej swoim pracownikom. Nowe przepisy będą skłaniać pracodawców, zwłaszcza zatrudniających niewielką liczbę pracowników, do zatrudniania kompetentnej osoby jedynie na część etatu.

Zdaniem PKPP Lewiatan przyjęte przepisy są nazbyt rygorystyczne. Uważamy, że pracodawca powinien mieć swobodę w decydowaniu o tym, jak ma wypełniać obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową. Ważne jest to, że musi je spełniać, a w jaki sposób –wybór powinien do niego należeć. Stąd trzeba dopuścić prawo zlecania tych zadań osobom lub firmom zewnętrznym, co pozwoli zmniejszyć koszty.

Ponadto należy zweryfikować przepisy Rozporządzenia z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 80, poz. 563), które nakładają na właściciela lub zarządcę obiektu – a nie użytkownika, czyli pracodawcę – obowiązek wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wobec pojawienia się wielu wątpliwości związanych z nowymi przepisami, PKPP Lewiatan przygotowuje propozycje zmian, które pozwolą wypełniać obowiązki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami dyrektyw unijnych i jednocześnie umożliwią pracodawcom ograniczyć koszty do niezbędnego minimum. W tej sprawie Konfederacja będzie zwracać się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie stosownych działań.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu