Urzędnicy odpowiedzą za swoje decyzje

Krajowa Izba Gospodarcza wyraża zadowolenie z rozpoczęcia prac nad poselskim projektem ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. „Uchwalenie tego projektu jest szansą na wprowadzenie jednego, systemowego i spójnego mechanizmu odpowiedzialności urzędniczej. Jednocześnie regulacja przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, zmniejszając znacząco liczbę błędnych decyzji administracyjnych i ograniczając korupcję” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej uważają, iż bieżące rozwiązania zawarte w kodeksie cywilnym w niewystarczający sposób regulują kwestie odpowiedzialności, w szczególności  poszczególnych urzędników. Obowiązujące regulacje należy przede wszystkim uznać za nieskuteczne, o czym może świadczyć duża liczba przedsiębiorstw, które znalazły się trudnej sytuacji w wyniku błędów urzędników. Część z nich musiała skierować swoją główną aktywność na zmianę błędnej decyzji, zaniedbując inne niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa działania, co w konsekwencji przyczyniło się do ich upadłości. Zmiana tej sytuacji jest szczególne istotna w nadchodzącym okresie spowolnienia gospodarczego.

W myśl projektu ustawy funkcjonariusz publiczny ponosiłby odpowiedzialność w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

  • na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody, przyznane zostało odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę majątkową wyrządzoną przy wykonaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa,
  • naruszenie spowodowane zostało zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego,
  • naruszenie prawa zostało stwierdzone w postępowaniu sądowo-administracyjnym lub w orzeczeniu sądu cywilnego.

Odszkodowanie, które może zapłacić urzędnik w związku z niekorzystnym wyrokiem sądu będzie co do zasady równe wysokości odszkodowania zapłaconego przez samorząd. Projekt ustala jednak górny limit odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego na poziomie 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Na gruncie projektu ustawy istotne jest, że w sytuacji, gdy samorząd zapłaci odszkodowanie, to na wójcie, staroście lub marszałku będzie spoczywał obowiązek powiadomienia w ciągu 30 dni właściwej terytorialnie prokuratury okręgowej o decyzji sądu. Prokurator – w ramach postępowania wyjaśniającego – będzie miał obowiązek w ciągu jednego miesiąca ustalenia funkcjonariusza publicznego odpowiedzialnego za decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa, sprawdzeniem, czy zachodzą przesłanki odpowiedzialności oraz określeniem wysokości szkody urzędu.

Według Krajowej Izby Gospodarczej za racjonalne należy także uznać występujące w art. 3 projektu kluczowe dla skuteczności ustawy definicje funkcjonariusza publicznego i organu administracji. Zaproponowany w definicjach katalog, choć w pracach legislacyjnych wymaga jeszcze doprecyzowania, oznacza, że w praktyce odpowiedzialnością zostaną objęci wszyscy urzędnicy, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie decyzji administracyjnej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu