Co poprawi sytuację na rynku pracy?

Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2008 r. wyniosła 9 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2 punktu procentowego. To pierwszy wzrost liczby bezrobotnych od ponad roku i pierwszy symptom spowolnienia gospodarczego na Zachodzie. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, skala zapowiedzi zwolnień w firmach nie jest powodem do obaw o szybki wzrost bezrobocia, bowiem działania te są ograniczane przez powstawanie nowych miejsc pracy.

W ostatnim czasie na wzrost bezrobocia przede wszystkim wpłynęło zakończenie prac sezonowych (np. w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie). Ostatnio zwiększyła się także liczba osób powracających z zagranicy i rejestrujących się w urzędach pracy. Poza tym, na statystyczny wzrost bezrobocia wpływa także ograniczanie zatrudnienia nowych pracowników przed końcem roku. Mimo to, Polska ma niższy poziom bezrobocia od średniego bezrobocia w UE.

Przedstawione czynniki stały się jednak podstawą do prognozowania przyszłorocznego wzrostu bezrobocia od 1 do 3 pkt. proc., czyli od 150 do 450 tys. osób. Naszym zdaniem, górny przedział tej wielkości jest mocno wyolbrzymiony.

Uważamy jednak, że rząd powinien szybko i sprawnie zrealizować opracowany „Plan stabilności i rozwoju”. Zwiększenie poręczeń i gwarancji kredytowych w połączeniu ze wsparciem koniunktury większymi inwestycjami finansowanymi z funduszy strukturalnych może osłabić negatywne skutki kryzysu także na rynku pracy. Zdaniem KPP, niezbędne jest także wsparcie eksportu.

Ponadto należy rozważyć zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy, co może przeciwdziałać ewentualnemu wzrostowi szarej strefy. To działanie od dawna postulowane przez KPP, może wesprzeć wysiłki pracodawców na rzecz utrzymania zatrudnienia.

Podkreślamy także potrzebę zmiany przeznaczenia kilku miliardów złotych zgromadzonych w Funduszu Pracy, w dużej części dotąd niewykorzystanych. Celem Funduszu powinno być przede wszystkim aktywne wspieranie osób na rynku pracy. Tymczasem, rząd podjął decyzję, że w 2009 r. ze środków Funduszu Pracy mają być finansowane: świadczenia i zasiłki przedemerytalne, staże podyplomowe oraz specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów oraz staże podyplomowe i specjalizacje pielęgniarek i położnych. Negatywne stanowisko wobec takich rozwiązań wyraziła KPP. Przedstawili je także partnerzy społeczni reprezentowani w Naczelnej Radzie Zatrudnienia.

Środki Funduszu Pracy pochodzą z wpłat pracodawców, powinny więc wspierać restrukturyzację zatrudnienia oraz te wysiłki, które zmierzają do utrzymania zatrudnienia lub tworzenia nowych miejsc pracy. Uważamy, że środki te powinny także wspierać szkolenia dla tych, którzy chcą zmienić zawód.

Naszym zdaniem, tylko takie działania mogą poprawić sytuację na rynku pracy i złagodzić spowolnienie w gospodarce w przyszłym roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu